Language: NOR | ENG

Disputas: Camilla Eline Andersen

Camilla Eline Andersen

 Camilla Eline Andersen disputerer neste uke for sin doktorgrad ved Stockholms universitet.

Tirsdag 28. april disputerer Camilla Eline Andersen for sin doktorgrad ved Stockholms universitet. Avhandlingen retter oppmerksomheten mot «rase» i et barnehagefaglig landskap.

Camilla Eline Andersens doktorgradsprosjekt engasjerer seg med barnehagelæreres utøvelse av profesjonalitet i «et flerkulturelt samfunn» i en nordisk kontekst. Hovedproblemene som studien utgår fra er at det er stille rundt «rase» i dagens nordiske barnehagelandskap. Dette til tross for at undersøkelser viser at «rase» er i arbeid i tidlig barndom og i samfunnet for øvrig. Og videre at det ikke eksisterer noe verktøy for å adressere «rase» i dominerende mangfoldsperspektiver for barnehagelærere.

Studiens utgangspunkt er at rasemessig diskriminering pågår rundt oss i samfunnet. «Rase» virker inn på vår hverdag på ulike steder og hvordan vi lever våre liv, men det er ikke alltid vi er like bevisst dette. Andersen eksemplifiserer dette med en hendelse på toget der hun plutselig og i løpet av brøkdeler av et sekund, hadde kategorisert en kvinne som romfolk. Og med det dukket også ideer knyttet til kriminalitet opp i bevisstheten. Dette til tross for at hun på et intellektuelt plan ikke ønsket å gjøre det. Det var altså ikke en bevisst handling, men likevel skjedde det.

Andersen ønsket å utforske at «rase» virker inn på problematiske måter i menneskers liv til tross for at de ønsker å motarbeide diskriminering, noe som kan opprettholde rasemessige stereotyper og diskriminerende praksiser. Hun tok utgangspunkt i filosofene Gilles Deleuze og Félix Guattari, der hun fant et begrepsapparat som kunne forklare hvorfor slike ting skjer, men også en metodologi som engasjerer seg med å skape alternativer.

Formålet med avhandlingen har vært å utforske hvordan man kan forstå sosiomaterielle «rase»-hendelser, som episoden over med kvinnen på toget, som interessant for konstituering av etisk profesjonsutøvelse i barnehagen. For å synliggjøre at dette er en alternativ forståelse av profesjonalitet har avhandlingen, inspirert av Deleuze og Guattari, fått tittelen «Mot en mindre profesjonalitet». Mindre i denne sammenheng, innebærer å interessere seg for mer enn hva tradisjonelle perspektiver på profesjonalitet tilbyr barnehagelærere.

Som en avgrensning for å undersøke disse to problemene, utforsker studien «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase».  Tilnærmingen for studien er inspirert av epistemologier som utfordrer tradisjonelle måter for å skape kunnskap; feministiske-, poststrukturelle, kritiske- og dekoloniserende. Mer konkret er den en form for autoetnografi, som er en gren av etnografi der forskerens selv og dets relasjon til omgivelsene er av interesse.

Om disputasen

Disputasen finner sted i William-Olssonsalen i Geovetenskapens hus på Stockholms universitet 28. april kl. 1000-1200.

Veileder er professor Hillevi Lenz Taguchi, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Opponent er professor Anne-Jorunn Berg, Universitetet i Oslo. I bedømmelseskomiteen sitter:

  • Professor Bosse Bergstedt, Lunds universitet
  • Docent Jonna Bornemark, Södertörns högskola
  • Docent Rickard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.