Arbeid med språk i barnehagen – lett som en lek?

Arbeid med språk i barnehagen – lett som en lek?

Fredag 23.mai disputerer Gunhild Tomter Alstad for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen hun skal forsvare er et studium av barns læring av andrespråk i barnehagen. 

Barnehagen som språklæringsarena

Det siste tiåret har utdanningspolitikken vært opptatt av barnehagen som en sentral språklæringsarena for barn. Stadig flere barn lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er en utbredt holdning at språkutviklingen går av seg selv bare barna går i barnehagen. En annen holdning er at barn bare trenger å lære ukomplisert og enkelt språk.

- Selv om barn ikke gis formell opplæring i andrespråket, er det ikke slik at arbeid med det nye språket er «lett som en lek» eller at barna lærer bare et enkelt «sandkassespråk», sier høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark, Gunhild Tomter Alstad.

Analyse av arbeidet i barnehagen

Alstads doktorgradsavhandling "Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser" analyserer barnehagen som arenaer for språklæring. Gjennom intervjuer av tre barnehagelærere og videobaserte observasjoner av deres arbeid har Alstad utforsket det barnehagelærerne selv definerer som gode språklæringssituasjoner og -aktiviteter. Hun har også undersøkt hvordan barnehagelærerne håndterer barnas flerspråklighet.

Gode muligheter for språklig utvikling

Alstad viser hvordan barnehagelærernes systematiske bruk av uformelle språklæringssituasjoner, som lek og måltid, gir muligheter for språkutviklende samtaler og samtidig støtte til at barn kan delta i språklig utfordrende aktiviteter.

Alstads avhandling gir også ny innsikt i barnehagene som flerspråklige læringsmiljø. Alstad belyser hvordan det språklige mangfoldet på ulike måter brukes som en ressurs for alle barn, uavhengig av om personalet snakker alle barnas morsmål eller ikke.

Anvendbar forskning

Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om kompleksiteten knyttet til andrespråksopplæring i barnehagen. Den er et viktig bidrag til både forskningsbasert profesjonsutøvelse i praksisfeltet og som kunnskapsbase i barnehagelærerutdanningen.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 22. mai, kl. 16.15. Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Tittel for forelesningen: "Barnehagepraksiser som forskningsobjekt: Forskningsmetodologiske og forskningsetiske problemstillinger ved studier av flerspråklige barnehager."

Tid og sted for disputasen

23. mai. 2014 09:15,  Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Monica Axelsson, Stockholms Universitet (førsteopponent)
  • Professor Andreas Lund, Universitetet i Oslo (andreopponent)
  • Professor Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Kristian Emil Kristoffersen

Veileder

  • Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark
  • Professor Anne Golden, Universitetet i Oslo
Sist endret: .