Language: NOR | ENG

Forsvarte doktorgrad om audiovisuelle arbeider om et fjell

Fjellandskap (Colourbox)

(Foto: Colourbox)

Førstelektor Tine Blom fikk godkjent sin doktorgrad innen Sonic Art ved University of London 8. mars 2019.

Tittel på avhandlingen er «Natur, villmark og økologisk bevissthet: utforskning, opplevelse og fremstiling av audiovisuelle arbeider om et fjell».

Med utgangspunkt i prosessfilosofisk og økofilosofisk tilnærming undersøker prosjektet økologisk bevissthet i opplevelsen av fjellet og i audiovisuell fremstilling. Feltarbeidet foreikk ved Tvergasteinstjørn på Hallingskarvet over en fem-års periode.

Forskningsmetoden er praksisnær hvor kunnskapen utvikles i samspillet mellom teori og praksis. I dette prosjektet er kroppen og sansene den primære kilde til kunnskap om natur. Sensibilisering er å utvikle evnen til å skjelne og finne mening i de stadig skiftene nyansene på fjellet, og dette er både mål og metode.

Dagboksnotater, fotografier og lydopptak, samt lesing av fag- og skjønnlitteratur bidrar også til sensibilisering.

Prosjektet undersøker på hvilken måte opptaksteknologi med fotografi, lyd og video både er hjelpemiddel og barriere til kunnskap om fjellet. Audiovisuelle arbeider, som fotografi, radiodokumentar, lydmiljøkomposisjoner, multimedia og video, ble utviklet underveis.

Den skapende prosessen stimulerer til refleksjon, og de kunstneriske arbeidene blir en del av forskningsformidlingen.

Til slutt drøfter prosjektet hvordan vi kan formidle naturopplevelser gjennom lyd og bilde på en måte som bidrar til økologisk bevissthet.
Forskningsarbeidet er flerfaglig og har derfor betydning for flere fagområder.

  • Det er et bidrag til økofilosofi gjennom å prøve ut hva som menes med naturforståelse og økologisk bevissthet i praksis. Det et bidrag til dypøkologi gjennom en kunstnerisk audiovisuell fremstilling av arnestedet til denne filosofien.
  • For fagfeltet etnografi er det et eksempel på auto-etnografisk metode, og det er et bidrag til studiet av relasjonen mellom menneske, natur og teknologi.
  • Det er et bidrag til metoden Praksisforskning ved å vise et eksempel på hvordan kunnskap utvikles gjennom samspillet mellom praktisk kroppslig opplevelse, teknologi, kunstnerisk uttrykk og teoretisk refleksjon.
  • Det er et bidrag til lyd og lydmiljø som fagfelt, teknologisk praksis og kunstform ved å fremheve lyd som kunnskapskilde om miljø og dens evne til å formidle dynamiske naturprosesser.
  • For mediefag er det et bidrag til studiet av sammenhengen mellom hva som skjer ´on location´ og hva opptakene og de ferdige audiovisuelle arbeidene inneholder. Det er en drøfting og kritikk av hvordan natur fremstilles i ulike kunst- og medieformer.
  • For samfunnet generelt bidrar det til å forstå naturens krefter som større og mer enn samfunnet, som det er omsluttet og avhengig av.

Veiledere

Hovedveilere for Blom har vært professor John Levack Drever, mens biveileder har vært professor Janis Jefferies. Begge tilsatt ved Goldsmiths, University of London