Language: NOR | ENG

Disputerer på skolens praksis og elever kategorisert som utviklingshemmede

Disputerer på skolens praksis og elever kategorisert som utviklingshemmede

- Forstår man seg selv som annerledes, vil dette i seg selv kunne bli en barriere for deltagelse, sier Øyvind Snipstad. Fredag 30. august disputerer han på Lillehammer (foto: Colourbox).

Stipendiat Øyvind Snipstad disputerer for sin doktorgrad innen spesialpedagogikk på HINN Lillehammer 30. august 2019.

Tittel på avhandlingen er" Ways to be a person: How schools contribute to ‘making up’ intellectually disabled pupils".

Forholdet mellom elever gitt en diagnose som utviklingshemmet og deres omgivelser

Snipstads primære fokus er på kategorien utviklingshemming, og hvordan holdninger, antagelser, stereotypier og kunnskap som er implementert i denne kategorien, påvirker elever klassifisert som utviklingshemmede.

Gjennom tre artikler følger Snipstad tre elever i barne- og ungdomsskolealder som alle er gitt en utviklingshemmingsdiagnose.

Gjennom intervju med elevene, samt observasjon av hvordan deres hverdag utspiller seg i skolen, har Snipstad i prosjektet sett på mulige konsekvenser som ulik praksis kan ha for hvordan elever utvikler forståelse av seg selv og sine omgivelser.

Må møtes med krav og forventninger

I avhandlingen problematiserer Snipstad pedagogiske tilnærminger basert på kategorisering av elevgrupper som utgangspunkt for organisering av praksis.

Dersom grupper av elever, i dette tilfellet de som er klassifisert som utviklingshemmede, betraktes som avvik fra det «normale», risikerer man å skape elever med kompetanser, erfaringer, perspektiver og målsetninger som ikke står til kravene som skolen og samfunnet stiller til sine medlemmer.

Det er derfor helt avgjørende at alle elever, uavhengig av diagnose eller annen bakgrunn møtes med høye forventninger og ambisjoner til sitt sosiale og faglige potensial i skolen.

- Ambisjonen med denne forskningen er å problematisere hvordan vi tenker om utviklingshemmede, sier Snipstad.

Ved å skille kategorien fra mennesket, diskuterer han i avhandlingen hvordan våre måter å tenke på, våre verdier, våre holdninger, vår produserte kunnskap er av stor betydning for hvordan elever diagnostisert som utviklingshemmede utvikler sin personlighet.

Kategorier vi benytter til å klassifisere typer av mennesker er altså av stor betydning for hvordan de klassifiserte forstår seg selv.

Dersom skolen baserer opplæringen på en antagelse om at utviklingshemmede elever har helt andre behov, ønsker og mål i livet, kan forståelsen, opplevelsene, forventningene osv. disse barna/ungdommene har om seg selv, bli en barriere for deltakelse i samfunnet.

Veiledere

Hovedveileder for Snipstad har vært professor Rune Hausstätter, mens medveileder har vært professor Anne Stine Dolva.