Language: NOR | ENG

Disputerer på lokalpolitikernes holdninger til borgerdeltakelse

Oslo rådhus (Colourbox)

Sønderskovs forskning viser at de folkevalgte er skeptiske til idéen om å la innbyggerne få en mer direkte og reell stemme i prosesser med politikkutforming (foto: Colourbox)

Høgskolelektor Mette Sønderskov disputerer for sin doktorgrad innen innovasjon i tjenesteyting på HINN Lillehammer 17. juni 2019.

Tittel på avhandlingen er "Lokalpolitikernes holdninger til borgerdeltakelse: En propp for demokratisk innovasjon?"

Hva tenker politikere om innbyggernes muligheter for deltakelse

I sin avhandling undersøker Sønderskov hva lokalpolitikerne tenker om mulighetene for å åpne politiske beslutningsprosesser opp, slik at det i større grad blir mulig for innbyggerne å kunne delta i det som skjer på rådhuset.

Denne type demokratisk innovasjon kan potensielt gjøre det mulig for de folkevalgte å fatte bedre beslutninger, ettersom de trenger å være i dialog med kommunens innbyggere for å vite hva folk er opptatt av og hva som skjer i lokalsamfunnet.

I tillegg vil det også kunne styrke tilliten til politikerne, samt gjøre det mulig å finne nye løsninger på ulike samfunnsutfordringer i fellesskap.

Dette bygger på en idé om at interaksjon og samarbeid mellom ulike aktører i seg selv kan være en måte å styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor på.

De folkevalgte er skeptiske

Avhandlingen viser imidlertid at de folkevalgte er skeptiske til idéen om å la innbyggerne få en mer direkte og reell stemme i prosesser med politikkutforming, i og med at dette utfordrer eksisterende politiske rolleidealer og andre sentrale verdier i et representativt demokrati.

Forskningen gir et tidsbilde av situasjonen i kommunene i dag, som kommer lokaldemokrati-forskningen til nytte ved å få fram interessante trekk ved de folkevalgtes arbeidssituasjon og vilkårene for demokratisk fornyelse.
Oppsummert viser Sønderskovs forskning at:

  • De folkevalgte er åpne for demokratisk innovasjon dersom dette kan bidra til å gjøre de kommunale tjenestene bedre, men er tilbakeholdne med hensyn til idéen om å gi borgerne større innflytelse i beslutningene.  
  • Grunnlaget for motstanden synes å ligge i politikernes holdninger og rollemønstre.
  • Selv i kommuner som er motiverte til å jobbe med innovasjon, kan lokalpolitikerne lett komme til å opptre som «propper» for demokratisk fornyelse.

Veiledere

Hovedveileder for Sønderskov har vært førsteamanuensis Toril Ringholm, mens medveileder har vært professor Rolf Rønning. Begge ved HINN.