Language: NOR | ENG

Disputerer på vinteroverlevelse hos smågnagere

Kaja Johnsen og klatremus (foto: HINN)

Kaja Johnsen og frøken Klatremus (foto: HINN)

Stipendiat Kaja Johnsen disputerer for sin doktorgrad innen anvendt økologi 15. juni 2018 med en avhandling om vinteroverlevelse av klatremus.

Tittel på avhandlingen er «Seasonal- and phase-dependent effects on vole population dynamics».

Sammendrag av avhandlingen 

Smågnagere med sine sykliske svingninger er svært viktig i det boreale barskogsøkosystemet, siden mange andre arter er direkte eller indirekte påvirket av deres tilstedeværelse. De regelmessige svingningene med høye tettheter ble imidlertid borte på 80-tallet. Lav vinteroverlevelse forårsaket av klimaforandringer er foreslått som en viktig faktor til å kunne forklare denne endringen.

Johnsen har i sin avhandling studert klatremus, hvor hun har fulgt populasjoner ved fangst-gjenfangst metodikk månedlig over mer enn to år. Hovedmålet med avhandlingen har vært å studere vinterpopulasjoner for å få mer kunnskap om grunnleggende mekanismer som forårsaker smågnagersykluser og grunnen til at de regelmessige høye tettheten i syklusen ble borte.

Johnsen fant ingen sammenheng mellom vinteroverlevelse av klatremus og klimaforhold, det vil si snødybde, temperatur under snøen og skare, men hun fant en positiv sammenheng mellom vinteroverlevelse og aktivitetsområde, det vil si maksimal avstand forflyttet mellom feller. Det betyr at overlevelsen øker ved lengre avstand individene beveger seg.

Johnsen foreslo at dette var relatert til mat og mattilgang, som betyr at individer som klarte å bevege seg mer under snøen hadde større mattilgang. Viktigheten av mat ble også bekreftet av et eksperiment hvor tilleggsfôring gjennom vinteren hindret en krasj i populasjonene. Det var en større grad av overlappende leveområder av voksne hunner i den stigende fasen av syklusen sammenlignet med krasjfasen, som indikerer at sosial adferd er viktig i fasen hvor populasjonen vokser.

Hun konkluderer med at vinterklima kan være viktig i noen særlige vintre med mildt og ustabilt klima, men fant ingen indikasjoner for at vinterklima var en driver av populasjonssyklusene. Hun fant mer bevis for viktigheten av mat for vinteroverlevelsen, og dens bidrag til å forme populasjonssykluser hos klatremus.

Veileder

Professor og prodekan for forskning Harry P. Andreassen er Kaja Johnsens hovedveileder.

For ytterligere informasjon kontakt prodekan for forskning Harry P. Andreassen (tlf. 62 43 08 52 / 928 31 202) eller Kaja Johnsen (tlf. 922 33 517).

Sist endret: .