Language: NOR | ENG

Disputerer på velferdsteknologisk innovasjon

Trygghetsalarm (Colourbox)

Etter over 30 års bruk er det fortsatt teknologiske og praktiske utfordringer knyttet til bruken av trygghetsalarm (foto: Colourbox)

Randi Stokke disputerer for sin doktorgrad innen innovasjon i tjenesteyting på HINN Lillehammer 6. desember 2018.

Tittel på avhandlingen er "From «Plug» to «play» Making established technology innovations work in caring services".

Økt press med eldrebølgen

Det overordnete målet med avhandlingen har vært å bidra til mer kunnskap om teknologiske innovasjoner i kommunale omsorgstjenester.

Økt bruk av velferdsteknologi i de kommunale omsorgstjenestene ses på som en viktig løsning på det stadig økende presset mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette skyldes bl.a. en økning i andelen eldre i befolkningen.

Samtidig er det en dreining av fokus i omsorgssektoren mot at folk skal få leve selvstendige liv og bli boende lenger i egne hjem, selv med et stort hjelpebehov.

Teknologisk omsorg

Satsningen på velferdsteknologi har vist seg å være vanskeligere enn forventet og mange prosjekter overlever ikke pilotfasen. Denne avhandlingen bidrar til innsikt og kunnskap om de kompliserte praksisene disse velferdsteknologiske innovasjonene inngår i, og samhandlingen mellom teknologi og menneske.

Avhandlingen består av to studier.

  1. En systematisk litteraturstudie som gir en oversikt over tidligere forskning om trygghetsalarmen i bruk.
  2. En studie om trygghetsalarmen i bruk, fra omsorgstjenesten i to ulike kommuner i Norge.

I datainnsamlingen ble gjennomført ved deltagende observasjon, 22 dybdeintervjuer med ulike aktører involvert i bruk av trygghetsalarmen, samt en litteraturgjennomgang.

Utfordringer knyttet til trygghetsalarm

Avhandlingen viser hvordan personer med trygghetsalarm utnytter teknologien og optimaliserer praksis for å kunne leve uavhengig og trygt i eget hjem. Trygghetsalarmen bidrar med andre ord til at mennesker med store hjelpebehov kan bli boende i egne hjem.

Likevel ser vi at selv etter over 30 års bruk er det fortsatt teknologiske og praktiske utfordringer knyttet til bruken av trygghetsalarm.

Videre bidrar avhandlingen med et teoretisk rammeverk for å forstå forventninger og erfaringer med bruk av trygghetsalarm i omsorgspraksiser.

Avhandlingen bidrar også til økt innsikt i hvordan selv ganske enkle og veletablerte teknologier inngår i komplekse omsorgspraksiser med store variasjoner. Velferdsteknologi inngår i nettverk av relasjoner som bidrar til å endre dynamikken mellom aktørene i tjenesten og skaper nye omsorgspraksiser.

Dermed kan ikke trygghetsalarmen bli forstått som ‘ferdig’ implementert og som en forutsigbar gjenstand med predikert effekt.

Stokke håper at forskningsarbeidet kan ha betydning for bedre å forstå innføring og bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenesten. Velferdsteknologi må ses som en integrert del av tjenesten som påvirker og endrer den.

Veiledere

Hovedveileder har vært professor Rolf Rønning fra HINN, mens medveiledere har vært professorene Lars Fuglsang og Ragnhild Hellesø, samt førsteamanuensis Maren Sogstad.

NTNU Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet har finansiert doktorgradsarbeidet til Stokke.