Language: NOR | ENG

Disputerer på store forskjeller i spesialundervisningen

Illustrasjonsbilde skolegutt, Colourbox

Kjønnsforskjellene knyttet til faktorer innad i skolen er større for lavt presterende elever enn for de som presterer høyere. Det er ett av funnene i doktorgradsarbeidet Gro Løken skal forsvare 24. oktober. 

Onsdag 24. oktober 2018 forsvarer høgskolelektor Gro Løken sin doktorgradsavhandling på programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet. 

Avhandlingen hennes bærer tittelen " Utsatte grupper og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring". 

Bakgrunnen for temaet i Løkens avhandling er de store kjønnsforskjellene i spesialundervisningen. Mer enn to tredjedeler av de som mottar spesialundervisning er gutter og denne forskjellen har holdt seg stabil over lang tid.

Gro Løken

Stipendiat Gro Løken

- I tillegg til de som mottar spesialundervisning finner vi en gruppe som presterer lavt, men som ikke har vedtak om spesialundervisning. Det er disse gruppene som i avhandlingen betegnes som «utsatte grupper», forklarer Løken.

- De kan være utsatt både faglig og sosialt, og de står i stor fare for å ikke bestå videregående opplæring med de konsekvenser det har for videre skolegang og samfunnsdeltagelse.

Faktorer internt i skolen

Forskning om forskjeller i skolen har i stor grad vært opptatt av forklaringsfaktorer utenfor skolen. Løkens avhandling er først og fremst opptatt av faktorer innad i skolen.

- Dette fokuset er valgt fordi det først og fremst er her skolens endringsmuligheter ligger, sier stipendiaten. 

Avhandlingen bygger på en spørreundersøkelse med elever og deres kontaktlærere som respondenter, samt klasseromsobservasjoner av elever med vedtak om spesialundervisning.   

Mer forskning

For fagområdet betyr denne forskningen at det blir satt fokus på en gruppe elever som det er forsket lite på, særlig gjelder det de elevene som presterer lavt og ikke mottar spesialundervisning.

- Det bør undersøkes nærmere hvordan kjønnsforskjellene konstrueres og reproduseres i utsatte grupper og hvordan lærere er bevisst sin egen rolle knyttet til kjønnsforskjeller i skolen. Videre må ordinær opplæring og spesialundervisning utgjøre en mer helhetlig læringsarena for elever som mottar spesialundervisning, sier Løken. 

Veiledere og komité

Hovedveileder for Løkens doktorgradsarbeid har vært førsteamanuensis Ratib Lekhal, Handelshøgskolen BI/Høgskolen i Innlandet, med professor Peder Haug, Høgskulen i Volda, som medveileder. 

Bedømmelseskomitéen består av førsteamanuensis Ingrid Fylling, Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet (førsteopponent), lektor, ph.d. Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden, Aarhus Universitet (andreopponent), og professor Thor André Skrefsrud, Høgskolen i Innlandet (administrator).