Disputerer på opprøret i Wergelands dikting

Henrik Wergeland

Stengrundet har undersøkt hvordan opprøret avtegner seg i noen av Henrik Wergelands dikt (foto: Wikipedia)

Elin Stengrundet disputerer for sin doktorgrad innen profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved HINN på Hamar 9. november 2018.

Tittel på avhandlingen er " Opprørets variasjoner. Autoritetstematikk i fire dikt av Henrik Wergeland".

Hvor opprørsk var Wergeland i sin diktning?

På 1880-tallet ble Henrik Wergeland (1808-1845) gjort til den gamle venstretradisjonens dikter og inspirator. Det ble skapt et bilde av en opprørsk og fremtidsrettet personlighet og en like opprørsk og fremtidsrettet diktning.

I denne avhandlingen undersøker Stengrundet dette opprøret slik det avtegner seg i noen av Wergelands dikt. På den måten ønsker hung å løfte frem en side ved romantikerens diktning som har blitt noe glemt i den nyere forskningen. Utgangspunktet for studien er følgende spørsmål:

  • Hvor opprørsk var egentlig Wergeland i sin diktning?
  • Hvordan arter opprøret seg?

Utgangspunktet for diskusjonen er fire vektige, men likevel lite kommenterte Wergeland-dikt: «Cæsaris» (1833), «Paa Havet i Storm» (1834), «Kongens Ankomst» (1838) og «Hilsen til Konning Oskar (fra Sygelejet)» (1845).

Ønsker å gi den realistiske Wergeland større rom

De fire diktene som undersøkes, fortjener større oppmerksomhet. Ikke minst fordi de gjerne blir trukket frem som sentrale i forfatterskapet, men uten at de dermed blir lest grundig.

Avhandlingen forsøker å vise variasjonen og kompleksiteten både i diktene og i den autoritetstematikken som finnes i dem.

Avhandlingen viser at Wergeland alltid er opprørsk i sin autoritetstematiserende diktning, og de viser at opprørets karakter, status, beveggrunner og sluttpunkt endrer seg fra dikt til dikt.

Videre kommer at den friheten som blir etterstrebet i de utvalgte diktene, og som grunnleggende sett danner bakgrunn for opprørene, aldri samsvarer med frihet fra autoritet. Autoritet er tvert imot alltid ønsket og ses som en forutsetning for frihet.

De fire diktene har med andre ord til felles at de er mer autoritetsbejaende enn den nevnte venstretradisjonen gjerne har villet ha dem.

Mer generelt ønsker avhandlingen å gi den realistiske Wergeland større rom. Denne siden ved hans diktning er viet mindre oppmerksomhet etter 1950-tallet da nye litteraturvitenskapelige paradigmer gjorde at man i større grad vektla de idealistiske sidene ved romantikernes lyrikk.

Veiledere

Hovedveiledere har vært professor Ole Karlsen fra HINN, mens medveileder har vært Joachim Schiedermair fra Universität Greifswald, Tyskland.  

Opponenter

  • Første opponent, lektor Lis Møller, Aarhus universitetet
  • Andre opponent, professor Alvhild Dvergsdal, Hamsunsenteret på Hamarøy
  • Tredje opponent og administrator, professor Hans Kristian Rustad, HINN/UiO

 

 

Sist endret: .