Language: NOR | ENG

Disputerer på måling av innovasjon i servicebedrifter

Skilt om overnatting (Colourbox)

I hvilken grad blir innovasjoner i reiselivsnæringene registrert når måleinstrumentet CIS benyttes?

Stipendiat Anne Jørgensen Nordli disputerer for sin doktorgrad på Lillehammer 19. januar 2018 om måleinstrumentet CIS og skjult innovasjon i servicebedrifter.  

Tittel på avhandlingen er «Utforsking av CIS og skjult innovasjon i en servicekontekst».

Det overordnede målet med Jørgensen Nordlis avhandling har vært å undersøke det kvantitative måleinstrumentet Community Innovation Studies (CIS). CIS benyttes til å kartlegge innovasjon på bedriftsnivå i mange europeiske land og omfatter både vareproduserende bedrifter og servicebedrifter.

CIS-skjemaet sendes til bedrifters toppledelse som blir bedt om å svare på spørsmål om innovasjon.

CIS fanger ikke opp skjulte innovasjoner

Det har pågått en faglig diskusjon om hvor egnet CIS-spørreskjemaet er til å fange opp tjenesteinnovasjoner. Ikke minst har det vært reist spørsmål om CIS-instrumentet overser innovasjoner i reiselivsnæringene.

Avhandlingen bruker både kvantitative og kvalitative metoder til å vurdere i hvilken grad innovasjoner i reiselivsnæringene blir registrert når måleinstrumentet i CIS benyttes.

Resultatene i avhandlingen avdekker at CIS-instrumentet og prosedyrene som benyttes ved innovasjonskartleggingen, ikke klarer å fange opp alle innovasjoner.

Fire typer skjult innovasjon

Disse omtales som skjulte innovasjoner, og avhandlingene viser at de kan kategoriseres i fire typer.

To av typene er innovasjoner som toppledelsen ikke kjenner til:

  • strategiske innovasjoner på et desentralt nivå i organisasjonen 
  • raskt implementerte innovasjoner med kort planleggingsfase

De to andre typene er innovasjoner som toppledelsen kjenner til, men ikke husker på, eller tenker som innovasjoner idet de svarer på spørreskjemaet:

  • planlagte innovasjoner
  • mer raskt iverksatte innovasjoner

I tillegg viser avhandlingen at mesteparten av den skjulte innovasjonen trigges eller utløses av evaluering i formell og uformell form.

Ser på driverne til innovasjon

Avhandlingen undersøker også driverne til innovasjon i reiselivsbedrifter og diskuterer viktigheten av å inkludere spørsmål i CIS-instrumentet som måler disse. Dette vil igjen gi mulighet for å analysere drivernes betydning for innovasjon i bedriftene.

Driverne som identifiseres er henholdsvis bruk av ekstern og intern informasjon, bruk av tverrfaglige arbeidsgrupper innen bedriften, og bruken av formell og uformell evaluering innen bedriften.

Fire områder for forbedring av CIS

Avhandlingens implikasjoner for CIS-instrumentet viser til fire områder hvor CIS kan forbedres. Disse fire forbedringsområdene er relatert til hvordan spørsmålene i undersøkelsen er formulert, bygget opp og introdusert, i tillegg til instruksene som gis til de som svarer.

  1. Innovasjon bør ikke skilles i fire forskjellige innovasjonstyper som i tidligere CIS-undersøkelser.
  2. Det bær formuleres tydeligere i CIS-spørreskjemaet at innovasjon skal inkludere serier av mindre forbedringer som tilsammen utgjør en betydningsfull innovasjon.
  3. For å gjøre det lettere for respondentene å forstå, tolke og svare på spørreskjemaene, må språket og formatet forbedres, sammen med retningslinjer som gis i forkant angående hvilken type informasjon som kreves i undersøkelsessvarene.
  4. Driverne som identifiseres i avhandlingen bør inkluderes i fremtidige CIS spørreskjemaer.

Det betyr at Jørgensen Nordlis forskning kan ha betydning for utforming og design av kommende CIS surveys. Spesielt med tanke på undersøkelser innen reiseliv eller liknende næringer.

Samtidig gir avhandlingen ny innsikt i hvordan innovasjonsprosesser utspiller seg innen reiselivsbedrifter og indikerer fire sentrale drivere til innovasjon i reiselivet.

Veiledere

Hovedveileder for Anne Jørgensen Nordlis avhandling har vært professor Martin Rønningen, mens medveileder har vært professor Christer Thrane.