Language: NOR | ENG

Disputerer på måling av 'health literacy'

Portrett Hanne Finbråten (foto: Åsa B. Höjer/Karlstads universitet)

Hanne Søberg Finbråten disputerer ved Karlstads Universitet 25. mai (foto: Åsa B. Höjer/Karlstads universitet)

Høgskolelektor Hanne Søberg Finbråten disputerer for sin doktorgrad innen sykepleie 25. mai 2018 med en avhandling om hvordan måle 'health literacy' blant personer med diabetes type 2 og norsk befolkning generelt.

Tittel på avhandlingen er "Measuring health literacy - Evaluating psychometric properties of the HLS-EU-Q47 and the FCCHL, suggesting instrument refinements and exploring health literacy in people with type 2 diabetes and in the general Norwegian population".

Hva er 'health literacy'?

‘Health literacy' handler om folks kompetanse i å søke opp, forstå, kritisk vurdere og anvende helseinformasjon de får fra ulike kilder. Altså folks forutsetninger for å forholde seg til og anvende helseinformasjon for å ivareta egen helse.

Avhandlingens overordnede hensikt var å måle 'health literacy' blant personer med diabetes type 2 og i den generelle norske befolkning.

Som metode er det benyttet en kvantitativ tverrsnittsstudie hvor 388 personer med diabetes type 2 og 900 personer fra den norske befolkningen var inkludert. Måleegenskapene til instrumentene HLS-EU-Q47 og FCCHL ble vurdert ved bruk av Rasch modellering og konfirmatorisk faktor analyse.

Personer har ulikt nivå av 'health literacy'

Funn viste at en kortversjon av HLS-EU-Q47, HLS-N-Q12, viste best måleegenskaper i begge målgruppene og kan derfor brukes for å måle 'health literacy' både i praksis og innen forskning. Det å vurdere hvor vidt helseinformasjon fra forskjellige kilder er pålitelig og gyldig ble funnet å være spesielt vanskelig i begge målgruppene.

Blant personer med diabetes type 2 ble det funnet en positiv sammenheng mellom 'health literacy' og utdanning, god helse og empowerment.

Helseinformasjon bør tilpasses den enkelte

Sykepleiere og andre profesjonelle helsearbeidere må være oppmerksomme på at personer har ulikt nivå av 'health literacy', noe som kan påvirke den enkeltes muligheter for å håndtere egen helse.

Dermed bør sykepleiere og andre profesjonelle helsearbeidere kartlegge 'health literacy' hos den enkelte og tilpasse helseinformasjon deretter.

Veiledere

Hovedveileder for Finbråten har vært professor Bodil Wilde-Larsson (KaU og HINN), i tillegg til professor Gun Nordström (HINN), førsteamanuensis Anne Trollvik (HINN), professor Kjell Sverre Pettersen (OsloMet – storbyuniversitetet) og førsteamanuensis Øystein Guttersrud (Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo).

Sist endret: .