Language: NOR | ENG

Disputerer på kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner

Skolegutt

Både i nasjonal og internasjonal forskningslitteratur fremstilles ofte guttene som «tapere» i utdanningssystemet. Den overordnede problemstillingen for Ann Margareth Gustavsens avhandling er: Hvilke sammenhenger er det mellom gutters og jenters sosiale ferdigheter og kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner? (Foto: Colourbox)

Ann Margareth Gustavsen fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved HINN skal forsvare sin doktorgradsavhandling "Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner" 27. april 2018.

Den overordnede problemstillingen for Ann Margareth Gustavsens avhandling er: Hvilke sammenhenger er det mellom gutters og jenters sosiale ferdigheter og kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner?

Bakgrunnen for tematikken i avhandlingen er både de nasjonale og de internasjonale forskningsresultatene som viser at jenter i dagens skole presterer bedre enn guttene i alle fag, bortsett fra faget kroppsøving, selv om intelligensskårene er like. Når jenter i gjennomsnitt oppnår bedre karakterer enn gutter, har det flere viktige konsekvenser, både for den enkelte med tanke på videre utdanning og arbeidsliv, men også for samfunnet på grunn av tapte skatteinntekter og økte stønadsutgifter.

Tidligere studier viser at lærervurderinger og karakterer ikke bare reflekterer elevers faglige kunnskap, men også er påvirket av andre faktorer, slik som sosiale ferdigheter. Flere studier har vist til sterke sammenhenger mellom elevers sosiale ferdigheter og deres skolefaglige prestasjoner. Få studier har knyttet sammenhengen til kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner. Den overordnede problemstillingen for avhandlingen er: Hvilke sammenhenger er det mellom gutters og jenters sosiale ferdigheter og kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner?

Problemstillingen er undersøkt gjennom ulike forskningsspørsmål. Disse er behandlet separat i tre artikler ved bruk av kvantitative data. Artikkel 1 omfatter 4128 elev- og kontaktlærerbesvarelser om elever fra 5.-10. klasse. Artikkel 2 og 3 bygger på data fra 2266 kontaktlærerbesvarelser om elever fra 1.-10. klasse på to måletidspunkter. Både elevenes sosiale ferdigheter og skolefaglige prestasjoner i norsk, matematikk og engelsk er vurdert av elevenes kontaktlærere. Variablene er undersøkt både på individnivå og klassenivå.

Hovedfunnet i avhandlingen er at det er statistisk signifikante sammenhenger mellom hvordan lærere vurderer gutter og jenters individuelle sosiale ferdigheter og deres skolefaglige prestasjoner i fagene norsk og matematikk. Tilsvarende sammenheng er ikke funnet i engelskfaget. Sammenhengen er forholdsvis lik for jenter og gutter, men det kan allikevel tyde på at den er noe sterkere for jentene på grunn av høyere estimater og at kontaktlærerne vurderer jentenes sosiale ferdigheter betydelig høyere enn guttenes. Det er ikke funnet at det sosiale ferdighetsnivået på klassenivå har direkte innflytelse verken på jenters eller gutters individuelle skolefaglige prestasjoner. Lærerens kjønn ser ut til å forklare noe av variasjonen i jenters skolefaglige prestasjoner i norsk og engelsk, men ikke gutters.

Disputasen

Disputasen finner sted i auditorium 1 ved Høgskolen i Innlandets studiested Hamar den 27. april, og starter med en prøveforelesning kl 1015. Tema for prøveforelesningen er "Hva kan forskning si oss om effektive tilnærmingsmåter for å minske kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (med tanke på grunnskolen)?"

Selve forsvaret av avhandlingen starter kl 1215.

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Morten Ørbeck, leder disputasen. 

Komiteen består av forsker 1 Elisabeth Backe-Hansen ved OsloMet Storbyuniversitetet (førsteopponent), professor emeritus Bo Vinnerljung ved Stockholms universitet (andreopponent), og førsteamanuensis Christina Elde Mølstad fra HINN, som også er komiteens administrator. 

Professor May Britt Drugli, NTNU/SePU, HINN og professor Thomas Nordahl, SePU, HINN, har vært Gustavsens veiledere. 

Disputasen er åpen for alle interesserte. 

Avhandlingen er tilgjengelig i Oria