Disputerer på forhandling av profesjonelle og språklige kompetanser i norske jobbintervjuer

Mann i intervjusituasjon sett ovenfra (Colourbox)

Hva skal til for at en kandidat opptrer og blir oppfattet som profesjonell og ansettbar i et jobbintervju? (foto: Colourbox)

Høgskolelektor Verónica Pájaro disputerer for sin doktorgrad innen lingvistikk ved UiO 14. desember 2018.

Tittel på avhandlingen er "Who gets to pass? Performances of professional selves and language competences in job interviews in multilingual Norway".

Samhandlingen heller enn norskkunnskaper avgjør oppfatning av kompetanse

Det blir ofte hevdet at innvandrernes største utfordring for å komme i jobb er svake norskkunnskaper og uklare arbeidskvalifikasjoner og erfaringer.

Likevel viser tidligere forskning at måten forholdet mellom arbeidsgivere og kandidatene utspiller seg i intervjusamtalen gir størst utslag i rekrutteringsprosesser.

Det er dermed samhandlingen mellom intervjuere og kandidatene heller enn norskkunnskaper som avgjør hvordan kandidatenes kompetanser blir oppfattet.

Hvordan blir utdanning, arbeidserfaring, etnisitet og språklige kompetanser tatt opp

Spørsmålet blir dermed: Hva skal så til for at en kandidat opptrer og blir oppfattet som profesjonell og ansettbar i et jobbintervju?

Pájaros avhandling forsøker å svare på dette spørsmålet ved å undersøke hvordan arbeidssøkeres språklige og profesjonelle kvalifikasjoner blir forestilt og diskutert i jobbintervjuer for legestillinger i Norge.

Med utgangspunkt i videoopptak av autentiske jobbintervjuer, går Pájaro i detalj om hvordan utdanning, arbeidserfaring, etnisitet og språklige kompetanser blir tatt opp og diskutert i intervjuene.

Analysene viser at kandidatenes regionale og etniske identiteter ofte blir diskutert som et steg i prosessen av å bli kjent, selv om dette kan føre til motstand fra kandidatene som forsøker å unngå å svare på «hvor de egentlig kommer fra.» Utenlandske utdanning og arbeidserfaring kan også bli usynliggjort i intervjuet om de ikke blir formidlet på norske premisser.

Dette er en aktuell problemstilling siden stadig flere nordmenn velger å ta medisinsk utdanning i andre europeiske land, mens det norske arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalisert.

Pájaro er høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk og tilknyttet forskningsgruppa Norsk som andrespråk: Andrespråksdidaktikk.

Veiledere

Pájaros veiledere har vært Elizabeth Lanza og Jan Svennevig.

Bedømmelsekomité

  • Professor Jo Angouri, Warwick University
  • Professor Alexandre Duchêne, Université de Fribourg
  • Associate Professor Marja Irmeli Etelämäki, University of Oslo
  • Leder av disputasen er instituttleder Piotr Garbacz
Sist endret: .