Language: NOR | ENG

Disputerer på den globale logikken om menneskerettigheter

Tastatur med egen tast for Human rights (Ill.: Colourboks)

En disputas er et åpent arrangement der en kandidat (doktorand) forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling overfor kritiske fagopponenter for å oppnå en doktorgrad (ill.: Colourbox)

Stipendiat Karen Parish disputerer for sin doktorgrad 14. mai 2018 med en avhandling om hvordan den globale logikken om menneskerettigheter er innlemmet i International Baccalaureatet.

Tittel på avhandlingen er "An embedded human rights logic? A comparative study of International Baccalaureate schools in different contexts".

Om avhandlingen

Denne avhandlingen undersøker hvordan den globale logikken om menneskerettigheter, slik den er innlemmet i International Baccalaureatets sine retningslinjer og praksis, er opplevd og gitt tilslutning av studenter som følger International Baccalaureatet Diploma Program i ulike kontekster.

Studien bygger på det institusjonelle logikkperspektivet både for å utvikle et teoretisk rammeverk og som et analytisk verktøy. Studiet benytter flere metodiske tilnærminger som inkluderer både kvantitativ og kvalitativ data.

Funn viser betydelige forskjeller mellom studenters grad av tilslutning til menneskerettighetslogikken både innenfor og mellom ulike skolekontekster. Årsakene til disse forskjellene peker i retning av både logisk hybriditet og på ulikheter i skolens læringsmiljø.

Studiet bidrar med nye metodologiske verktøy for å vurdere studentens tilslutning til International Baccalaureatets sine menneskerettighetslogikk som kan brukes til å gi en oversikt over kompetansen studentene har i ulike kontekster.

Samtidig bidrar denne avhandlingen, ved å anvende det institusjonelle logikkperspektivet, til et teoretisk rammeverk som gjør det mulig å undersøke kompleksiteten i det institusjonelle miljøet på ulike nivåer av abstraksjon, og dermed bidra til forståelsen av hvordan logikken på det globale organisasjonsnivået siver ned med innvirkning på lokalt nivå.

Funnene avslører følgende;

  • Den globale logikken om menneskerettigheter er svært tydelig i den historiske utviklingen av den Internasjonale Baccalaureatorganisasjonen og fortsetter til i dag.
  • Det er vesentlig variasjon i studentenes grad av tilslutning til den Internasjonale Baccalaureatets menneskerettighetslogikk både innenfor og mellom skolens sammenhenger.
  • Når man utforsker hvordan opplevelsen av skolemiljø påvirket elevers tilslutning i praksis, ble følgende aspekter avdekket: typer og mangfold av emner som tilbys, typer og mangfold av utdanningsmuligheter som tilbys, egne erfaringer med mangfold som studentene har, og logisk hybriditet i skolemiljø. Samtidig var studentene også påvirket av sine erfaringer utenfor skolemiljø, som familieliv, vennskap og media.

I lys av disse funnene anbefales den Internasjonale Baccalaureatorganisasjonen å overveie hvordan de kan sikre at deres formål oppfylles i de stadig mer sammensatte skolekontekstene de opererer i.

Veiledere

Hovedveileder for Parish har vært førsteamanuensis Florian Kiuppis, mens medveileder har vært professor Stefan Sütterlin.