Language: NOR | ENG

Disputerer på karriereveiledning

Voksenperson veileder ung mann (foto: Colourbox)

Valg av utdanning og arbeid er en sentral livsoppgave for unge mennesker. Hva, eller kanskje hvem du skal bli, er spørsmål unge må forholde seg til (foto: Colourbox).

Lillehammer - Stipendiat Erik Hagaseth Haug disputerer for sin doktorgrad 9. juni 2017 om kvalitet i norske skolers karriereveiledning.

Tittel på avhandlingen er “ Kvalitet i norske skolers karriereveiledning - I spennet mellom storsamfunnets behov og elevenes autonomi» (Brage)

Har studert mangfoldet av forståelsen av kvalitet

Valg av utdanning og arbeid er en sentral livsoppgave for unge mennesker. Hva, eller kanskje hvem du skal bli, er spørsmål unge må forholde seg til.

I avhandlingen belyser Haug spesielt utdannings- og yrkesrådgivning, som gjennom opplæringsloven har et uttalt mandat om å hjelpe de unge med å ta bevisste utdannings- og yrkesvalg. I avhandlingen omtales denne tjenesten som karriereveiledning.

«Alle» ønsker at denne tjenesten skal være av god kvalitet, men Haug har undersøkt mangfoldet i forståelser av hva kvalitet i skolens karriereveiledning innebærer.

Gjennom intervjuer av elever, rådgivere, skoleledere og skoleeiere, dokumentstudier av nasjonale og europeiske styringsdokumenter, og en gjennomgang av tidligere forskning, vokser det fram et mangfold av forståelser.

Ulik forståelse har betydning for veiledningstilbudet

I avhandlingen drøfter han hvilken betydning ulike forståelser av karriereveiledningens hensikt vil ha for det konkrete tilbudet som gis unge mennesker.

Gitt at mange av karriereveiledningens oppgaver er sammensatte og krever en tverrfaglig innsats, argumenterer Haga for viktigheten av at det må være en bevissthet om egen forståelse av hva som kjennetegner kvalitet, og en åpen kommunikasjon om dette i samhandling med andre. 

Veileder

Hovedveileder:  Førsteamanuensis Lene Nyhus, Høgskolen i Innlandet

Hva er en doktorgrad?

En doktorgrad er betegnelsen på den høyeste akademiske grad man kan oppnå.

En disputas er et åpent arrangement der en kandidat (doktorand) forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling overfor kritiske fagopponenter for å oppnå en doktorgrad

Les mer om forskerutdanninger

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?