Language: NOR | ENG

Disputerer på elevbedrift som inkluderende arbeidsmåte

Tre elever gjør skolearbeid sammen (Colourbox)

Elevbedrift er positivt for elever med særlige behov ved å være en inkluderende arbeidsform.

Stipendiat Hege Merete Somby disputerer for sin doktorgrad på Lillehammer 12. desember om elevbedrift som inkluderende arbeidsmåte for elever med særlige behov.

Tittel på avhandlingen er "Vi gjør noe med … eller hva skal jeg si da? Vi gjør noe anna!»: Elevbedrift som inkluderende arbeidsmåte for elever med særlige behov»

Elevbedrift som inkluderende arbeidsform

Elever med særlige behov er en elevgruppe som har en rekke utfordringer i skolen. De kjennetegnes gjerne som elever som får spesialundervisning, men gruppa kan også omfatte andre elever som strever i skolen.

Denne elevgruppa ser ut til å streve med både sosiale og faglige mål i skolen, og denne doktoravhandlingen undersøker om elevbedrifter er en opplæringsform som kan fremme en inkluderende praksis og øke deres generelle læringsutbytte.

Sombys avhandling viser at elevbedrift er positivt for elever med særlige behov ved å være en inkluderende arbeidsform.

Gunstige læringsbetingelser

Elever med særlige behov som deltar i dette entreprenørskapsprosjektet har et høyere skolefaglig læringsutbytte enn de som ikke deltar, og avhandlingen forklarer de positive resultatene med at elevbedriftsmetodikken fanger opp gunstige læringsbetingelser for elever med særlige behov.

Én elev forteller: «Det at vi er kreative og at det er litt annerledes enn å sitte og gjøre lekser, liksom. Vi gjør noe med … eller hva skal jeg si da? Vi gjør noe anna».

Det ser derimot ikke ut til at metoden gir en høyere motivasjon og arbeidsinnsats for denne elevgruppa.

Likevel kan det tyde på at entreprenørskapsopplæring gjennom elevbedrifter kan bidra til å kvalifisere barn og unge både på et faglig og et sosialt nivå.

Gir flere mestringsopplevelser i skolen

Resultatene fra avhandlingen viser at elevbedrift kan være en inkluderende arbeidsmetode og at dette har betydning for elevenes læringsutbytte.

Dette bør være av interesse for både skolepolitiske instanser og det spesialpedagogiske fagfeltet med tanke på å gi elever med særlige behov flere mestringsopplevelser i skolen.

Elever som får spesialundervisning har lavere karakterer, lavere motivasjon, lavere selvtillit og selvoppfatning enn gjennomsnittet. Denne elevgruppa har også svakere relasjoner til sine medelever og skårer høyere på drop-out statistikken.

Tiltak i skolen som bidrar til å øke læringsutbyttet for enkelte elevgrupper har derfor betydning utover skolefeltet.

Elevbedrift er positivt for elever med særlige behov ved å være en inkluderende opplæringsform og arbeidsmetoden ser ut til å gi denne elevgruppa et økt læringsutbytte både sosialt og faglig.

Veiledere

Hovedveileder har vært professor Rune Hausstätter, og medveileder har vært professor Vegard Johansen ved Østlandsforskning og NTNU.

Hva er en doktorgrad?

En doktorgrad er betegnelsen på den høyeste akademiske grad man kan oppnå.

En disputas er et åpent arrangement der en kandidat (doktorand) forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling overfor kritiske fagopponenter for å oppnå en doktorgrad

Les mer om forskerutdanninger