Language: NOR | ENG

Disputas: Når pårørende må ta ansvar

Portrett Line Jenhaug

Line Jenhaug disputerer ved Høgskolen i Innlandet 8.desember 2020 (foto: Ludvig Jenhaug Ringlund). 

Line Jenhaug forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 8.desember.

Befolkningen blir eldre og behovet for omsorgstjenester øker, noe som setter velferdstjenestene under press.

Pårørende forventes å ta mer ansvar for omsorgstjenester i tida framover. Det er et mål i velferdspolitikken at pårørende skal bidra minst like mye som i dag, tilrettelagt gjennom nye og bedre samarbeidsformer.

Dette er utgangspunktet for Line Jenhaugs doktorgradsarbeid. Jenhaug disputerer ved Høgskolen i Innlandet 8.desember med avhandlingen « Samskaping og brukerdrevet innovasjon i offentlige omsorgstjenester i et maktperspektiv». 

Begrepsbruk

Begrepene «samskaping» og «brukerdrevet innovasjon» øker i bruk i politikk, praksis og forskning. Line Jenhaugs avhandling undersøker og stiller kritiske spørsmål ved disse begrepene, bruken av dem i offentlig sektor og konsekvenser for pårørendesamarbeid.

Jenhaug sammenligner «samskaping» med «brukermedvirkning» og finner at samskaping legger mer vekt på individuelt ansvar.

Blant hennes funn er at begreper som brukerdrevet innovasjon og samskaping kan gi et for harmonisk bilde av samarbeidet i offentlige omsorgstjenester.

Pårørendes innflytelse

Jenhaug viser at samskaping som konsept kan ses som en del av en nyliberalisering av den sosialdemokratiske velferdsstaten. Dette gjennom at synet på hva som er et individuelt ansvar endres.

Krysspresset på ansatte vil også øke når de må yte mer omsorgsarbeid og involvere pårørende i større grad.

Det å ta med brukerne i innovasjonsprosesser er ikke en garanti for innflytelse. Avhandlingen diskuterer og viser eksempler på hvordan ansatte i omsorgstjenestene og tildelingstjenestene vil kunne bruke teknikker for å påvirke brukerne til å være fornøyde med tjenestene og yte mer uten at de får reell innflytelse i tjenestene.