Language: NOR | ENG

Disputas: Integrering av flyktninger

Disputas: Integrering av flyktninger

Gard Ringen Høibjerg på INTOP har tatt tak i et tema mange har meninger om - nemlig integrering av flyktninger. 

Gard Ringen Høibjerg forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 10 juni.

Integrering av flyktninger er et stort, komplisert og tidvis kontroversielt tema.

– I denne avhandlingen fokuserer jeg på integrering av flyktninger i Norge fra et tjenesteperspektiv. Arbeidet er basert på sju måneders feltarbeid i små kommuner i Norge, og utforsker integrering gjennom det offentlige tjenesteapparatet, skriver Gard. 

Gjennom avhandlingen diskuterer Ringen Høibjerg hvordan integrering av flyktninger i Norge i dag i stor grad skjer gjennom de offentlige tjenestene, og hvordan dette fører til en situasjon der integreringsarbeidet kan ansees som et forarbeid til arbeidet med å skape seg et nytt liv.

– Introduksjonsprogrammet slik det var organisert i 2018 førte til at personene jeg tilbragte tid med brukte all sin energi i klasserommet og på å lære norsk, mens de i mindre grad faktisk var i kontakt med de lokalsamfunnene de var tenkt å bli en del av. 

Studiene tar for seg de forskjellige måtene ulike kommuner jobber for å tilby disse tjenestene. Videre ser studien på hvordan tjenester og verdiskapning ikke kan forstås som et isolert fenomen, men må sees i en større samfunnskontekst.

Hovedfunnene i avhandlingen:

  • Det kan ofte være vanskelig å forutse hvilken nytte en bosatt flyktning har av tjenestene de blir tilbudt gjennom det offentlige tjenesteapparatet. 
  • Fra intervjuer med personer bosatt som flyktninger har det kommet frem at integrering i Norge i stor grad skjer gjennom det offentlige tjenesteapparatet, og mange meldte om vanskeligheter med å komme i kontakt med lokalmiljøet.
  • Tjenesteorganisasjoner bør følge med på hvordan tjenestemottakerne evner å dra nytte av tjenestetilbudet de har, og tilpasse dette fortløpende gjennom tilpasninger for å øke nytten av tjenestene de tilbyr.
  • Uventet verdiskapning kan fortsatt være verdiskapning.