Language: NOR | ENG

Disputas: Gis barnehagebarna likeverdig mulighet til deltakelse?

Barn i sandkasse

Aktivitetene i barnehagen gir lite rom for minoritetsbarnas påvirkning, viser Giævers doktorgradsarbeid. 

Katrine Giæver forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Innlandet 30.oktober. 

Giæver setter i sitt doktorgradsarbeid søkelys på den flerkulturelle barnehagen og hvilken mulighet barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn gis til deltakelse.

Avhandlingen utforsker barnehagens språkarbeid i en pedagogisk kontekst og er en undersøkelse av hvordan personalet i barnehager legger til rette for at barn kan delta i dialoger, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn.

Giævers analyser baserer seg på observasjoner i barnehage og ulike former for samtaler og intervjuer.

Giæver

Kathrine Giæver disputerer 30.oktober

Flere veier til språkutvikling

Avhandlingens funn viser at personalet strakk seg langt for å inkludere alle barn jevnbyrdig i dialoger.

Dialoger som oppsto på initiativ fra barn, og som innebar kroppsspråk og kreativ bruk av talespråk, var en viktig del av barnehagens dagligliv.

Selv om personalet viste avanserte evner til å kommunisere med barn de ikke delte talespråk med, karakteriserte de imidlertid ikke selv dette som språkarbeid.

Majoritetsdiskursen som dominerte i barnehagen, kunne være så dominerende at det ble vanskelig for en enkelt ansatt å påvirke eller endre vilkårene for dialogene.

Norsk før skolestart

Doktoranden sier barnehagens ansatte opplever et økende press på å lære barna norsk før skolestart. Det settes i gang instrumentelle språkaktiviteter med forutsigbare læringsmål.

– Disse aktivitetene gir lite rom for minoritetsbarnas påvirkning, til tross for at barna bringer nye og unike erfaringer med seg inn i barnehagen, sier Giæver.

Avhandlingen viser at norsk språk og kultur har en så sentral plass i barnehagen at det er vanskelig for hver enkelt ansatt å påvirke vilkårene for dialoger. 

– Barn med minoritetsbakgrunn er gitt et svakere grunnlag for deltakelse og påvirkning enn barn som vokser opp med majoritetens språk og kultur, sier Giæver.

Giæver er nå universitetslektor ved OsloMet.