Language: NOR | ENG

Disputas: Elgen i et miljø i endring

Disputas: Elgen i et miljø i endring

Anne Elizabeth Loosen har avdekket mange utfordringer med hovdyrforvaltningen her til lands.

Anne E. Loosen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 11.juni. 

Avhandlingen til Anne Elizabeth Loosen tar for seg noen av de viktigste utfordringene for hovdyrforvaltning i det 21. århundre - nemlig arealbruk som bidrar til økt fôrproduksjon, rekolonisering av naturlige predatorer, klimaendringer og utfordringer ved overvåkning av bestander som beveger seg over store områder.

– Mer spesifikt så har jeg fokusert på beiteøkologi og variasjoner i habitatbruk i tid og rom hos elg, skriver hun til inn.no.

Stipendiaten brukte data på beitetrykk og møkktellinger, som hun samlet inn i felt fra nord til sør i Norge og Sverige, for å svare på problemstillingene sine. 

Avhandlingen viser viktigheten av menneskelig forstyrrelser, at menneskelig arealbruk påvirker fôrtilgangen til hjortevilt og at milde vintre kan påvirke de sørlig og nordlige elgbestandene i Skandinavia ulikt.

– Jeg fant at små og store veier var en viktig faktor for å forklare variasjon i elgens beiteøkologi i boreale skoglandskaper. Veier hadde større effekt enn tilstedeværelse av ulv, skriver hun.

Funn i avhandlingen:

  • Sannsynligheten for at elgen beitet nær skogsbilveier var nesten dobbelt så høy i ungskog, sammenlignet med skogtyper som var eldre eller yngre enn 5-20 år.
  • Et økt beitetrykk nær skogsbilveier kan forverre konflikten rundt beiteskader.
  • Elgtilpasset avvirkning (tilrettelegging av hogstavfall) kan redusere beiteskader. Men her er det også behov for studier over lenger tid.
  • Snødybde og vintertemperatur påvirket elgens bruk av ulike områder - elgen brukte områder med lav temperatur mer enn områder med høy temperatur (over 0°C) om vinteren.
  • Lav oppdagbarhet under elgmøkktellinger, og forskjeller mellom frivillige observatører, kan underestimere tetthet av elg. Det er betydelig usikkerhet i overvåkningsdata, og avhandlingen foreslår løsninger for å håndtere observasjonsfeil som kan bidra til å forbedre overvåkingen i fremtiden.