Praksis og korona

Smittevern og gjennomføring av praksis studieåret 2020-2021

Praksis er en viktig del av flere av våre utdanninger ved HINN. Dette gjelder særlig utdanningene på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) og Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV). Nedenfor gjengir vi hvordan vi håndterer smittevern med hensyn til praksis under koronautbruddet.

Generelt gjelder det at:

  • Praksisstudiet gjennomføres som planlagt, så langt det er mulig og etter nærmere avtale med praksisstedene. Endringer kan skje på kort varsel.
  • Våre studenter forholder seg til smittevernregler på praksissted. Følgende er eksempler på praksissteder med ulike smittevernregler:
  • Praksisstedene gir informasjon til studentene i forkant av praksis om hvilke særskilte smittevernregler som gjelder i kommunen og ved skolen/barnehagen.
  • Tannhelsetjenesten har også utarbeidet en smittevernrutine som de har bedt oss om å kommunisere ut til studentene før de kommer ut i praksis.
  • Sykehuset Innlandet og AHUS-Kongsvinger har en egen plan for ulike scenarier, og studentene har tatt smittevernkurs som sykehuset har for sine ansatte
  • Dersom studenter ikke får gjennomført deler eller hele praksisstudiet, tar vi en individuell vurdering og tilrettelegging for hver student med hensikt at studenten skal fullføre praksisstudiet og følge ordinær studieprogresjon i den grad det er mulig.

 

For lærerutdanningene og utdanningen i spesialpedagogikk gjelder det også at:

  • Vi sender ut informasjon til alle våre praksisskoler og –barnehager før studenter går ut i praksis om hvordan smittevern håndteres.
  • Vi tematiserer smittevern på førpraksismøtet eller tilsvarende forberedende møter. Vi gjentar informasjon om smittevern som ble gitt ved semesterstart.
  • Alle studenter skal ta en obligatorisk kunnskapsprøve som viser at de kjenner alle smitteverntiltak og -regler.
  • På bakgrunn av til enhver tid gjeldende sentrale og lokale føringer og smittevernregler foretas det en løpende vurdering gjennom semesteret om praksis skal gjennomføres. Dersom smittesituasjonen i regionen tilsier det, konfererer lokal krisestab kommuneoverlege og barnehagemyndighet/-eier og skoleeier