Praksis i lærerutdanningene

Praksis inngår som en obligatorisk del av lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet. Her finner du informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksis i våre lærerutdanninger.

Fellesinformasjon

Avtaler

Øvingslæreravtalen

Avtale - skoleeier 2022-2032 - videregående skole

Avtale - partnerskole 2022-2027 - videregående skole

Avtale - skoleeier 2022-2032 - grunnskole

Avtale - partnerskole 2022-2027 - grunnskole

Avtale - barnehageeier 2017-2025

Avtale - partnerbarnehage 2021-2025

Årlig avtale - barnehager

Praksisrute

Praksisrute for lærer- og pedagogikkutdanningene studieåret 2022-2023

Rutiner og retningslinjer

Rutiner og retningslinjer for avtaler og godtgjøring - barnehagelærerutdanningen

Rutiner og retningslinjer for avtaler og godtgjøring - partnerskoler i grunnskolen

Rutiner og retningslinjer for avtaler og godtgjøring - praksisskoler i grunnskolen og partner- og praksisskoler i videregående skole

Samarbeidspartnere

Partnerbarnehager

Praksis er en integrert del av alle kunnskapsområder og i fordypningen, og anses som en læringsarena på lik linje med alle kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på 100 dager fordelt over tre år. Veiledet og vurdert praksis gjennomføres i høgskolens partnerbarnehager for Bachelor - barnehagelærer - campus heltid. 

Oversikt partnerbarnehager 2021-2025

For studenter ved samlingsbasert barnehagelærerstudiet vil det i hovedsak tilrettelegges for praksis i Innlandet, deler av Viken (tidligere Akershus) og Oslo. 

Studenter må påregne reisekostnader og reisetid/-vei i forbindelse med praksisperiodene.

Partnerskoler grunnskole

Høgskolen i Innlandet har inngått langtidsavtaler med 43 grunnskoler i åtte kommuner. Avtalene gjelder i perioden 2022-2027.

Oversikt partnerskoler i grunnskolen 2022-2027

Parnerskoler videregående skole

Høgskolen i Innlandet har inngått langtidsavtaler med ni videregående skoler i Innlandet fylke. Avtalene gjelder i perioden 2022-2027.

Oversikt partnerskoler videregående skole 2022-2027

Skjemaer

Reiseregning for praksislærere 

Lønnsskjema praksislærer/skoleleder

Behov for tildeling av praksisplass etter særskilt vurdering

Reisetilskudd for studenter i praksis - HSV - LUP

Kontaktinformasjon
Rammeplaner
Studieplaner

Barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning
Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning
Merknader til nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning
Møteplan for barnehagelærerutdanningen 2022-2023
Retningslinjer for praksisstudiet 2022-2023

Forventnings- og prosessnotat
Veiledningslogg 

Melding om fare for Ikke bestått praksis
Vurdering av student i praksis, 1. studieår - campus - samlingsbasert 
Vurdering av student i praksis, 2. studieår - campus - samlingsbasert 
Vurdering av student i praksis, 3. studieår - campus - samlingsbasert
Guidelines for international practice

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Nasjonale retningslinjer i praktiske og estetiske fag
Rutiner for praksisopplæring FLK
Forventningsnotat
Refleksjonsnotat - 1. og 2. studieår - 3. studieår
Egenmelding for fravær i praksis
Informasjon om skikkethetsvurdering og skjema for melding om tvil om skikkethet
Melding om fare for Ikke bestått praksis - word - pdf
Høstrapport praksis 2. og 3. studieår - word - pdf
Vurdering av student i praksis 2. studieår - word - pdf
Vurdering av student i praksis 3. studieår - word - pdf

Faglærerutdanning i musikk

Nasjonale retningslinjer for treårig faglærerutdanning
Retningslinjer for praksisstudiet - Faglærerutdanning i musikk studieåret 2022-2023
Forventningsnotat
Veiledningsgrunnlag for trepartsamtale
Refleksjonsnotat
Planskjema
Melding om fare for Ikke bestått praksis
Vurdering av student i praksis, 2. studieår - høst - vår 
Vurdering av student i praksis, 3. studieår - høst - vår
Aktivitetsplan partner og praksisskoler 2022-2023 - grunnskolevideregående skole

Grunnskolelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Retningslinjer for praksisstudiet for trinn 1-7 2022/23
Retningslinjer for praksisstudiet for trinn 5-10 2022/23
Retningslinjer for praksisstudiet for trinn 1-7 samlingsbasert 2022/23

Forventningsnotat 
Planskjema som grunnlag for undervisning og veiledning
Høstrapport praksis
Melding om fare for Ikke bestått praksis 

Hjelpenotat til vurdering av student i praksis for 1., 2. og 3. studieår

Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 1. studieår
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 2. studieår
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 3. studieår
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 4. studieår
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 5. studieår

Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 1. studieår
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 2. studieår
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 3. studieår
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 4. studieår
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 5. studieår

Aktivitetsplan for partner- og praksisskoler 2022-23

Lektorutdanning i språkfag

Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13
Nasjonale retningslinjer lektorutdanning for trinn 8-13
Aktivitetsplan for lektorutdanning i språkfag, studieåret 2022-2023
Retningslinjer for praksisstudiet, studieåret 2022-2023

Forventningsnotat, lektorutdanning i språkfag
Planskjema som grunnlag for undervisning og veiledning

Melding om fare for ikke bestått praksis
Vurdering av student, 1. studieår
Vurdering av student, 2. studieår
Vurdering av student, 3. studieår
Vurdering av student, 4. studieår

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for 1.-13. trinn - kroppsøving og idrettsfag

Forskrift om rammeplan for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for 1.-13. trinn
Administrative rutiner for praksisopplæring MAKROI
Forventningsnotat
Egenmelding for fravær i praksis
Informasjon om skikkethetsvurdering og skjema for melding om tvil om skikkethet
Melding om fare for ikke bestått praksis
Vurdering av student 1. studieår
Plan for læringsutbytte i praksisopplæringen MAKROI

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for 1.-13. trinn - musikk

Forskrift om rammeplan for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag
Retningslinjer
Forventningsnotat
Veiledningsgrunnlag for trepartsamtale
Refleksjonsnotat
Planskjema
Melding om fare for ikke bestått praksis
Vurdering av student i praksis
Aktivitetsplan partner og praksisskoler 2022-2023 - grunnskolevideregående skole

Praktisk-pedagogisk utdanning

Nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning - allmennfag  
Retningslinjer for praksisstudiet 2022-2023
Skjema for praksis på egen arbeidsplass
Forventningsnotat
Veiledningsgrunnlag for undervisning og veiledning
Melding om fare for ikke bestått praksis
Vurdering av student i praksis, 1. periode
Vurdering av student i praksis, 2. periode
Aktivitetsplan partner og praksisskoler 2022-2023 - grunnskolevideregående skole
Sjekkliste for praksisopplæring
Kriterier for praksis på egen arbeidsplass