Praksis i lærerutdanningene

Praksis inngår som en obligatorisk del av lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet. Her finner du informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksis i våre lærerutdanninger.

Fellesinformasjon

Avtaler

Øvingslæreravtalen

Avtale - skoleeier 2014-2022 - videregående skole

Avtale - partnerskole 2018-2022 - videregående skole

Avtale - skoleeier 2014-2022 - grunnskole

Avtale - partnerskole 2018-2022 - grunnskole

Årlig avtale - partnerskole - grunnskole

Avtale - barnehageeier 2017-2025

Avtale - partnerbarnehage 2021-2025

Årlig avtale - barnehager

Praksisrute

Praksisrute for lærer- og pedagogikkutdanningene studieåret 2021-2022

Rutiner og retningslinjer

Rutiner og retningslinjer for avtaler og godtgjøring - barnehagelærerutdanningen

Rutiner og retningslinjer for avtaler og godtgjøring - partnerskoler i grunnskolen

Rutiner og retningslinjer for avtaler og godtgjøring - praksisskoler i grunnskolen og partner- og praksisskoler i videregående skole

Samarbeidspartnere

Partnerbarnehager

Praksis er en integrert del av alle kunnskapsområder og i fordypningen, og anses som en læringsarena på lik linje med alle kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på 100 dager fordelt over tre år. Veiledet og vurdert praksis gjennomføres i høgskolens partnerbarnehager for Bachelor - barnehagelærer - campus heltid. 

Oversikt partnerbarnehager 2021-2025

For studenter ved samlingsbasert barnehagelærerstudiet vil det i hovedsak tilrettelegges for praksis i Innlandet, deler av Viken (tidligere Akershus) og Oslo. 

Studenter må påregne reisekostnader og reisetid/-vei i forbindelse med praksisperiodene.

Partnerskoler grunnskole

Høgskolen i Innlandet har inngått langtidsavtaler med 33 grunnskoler i åtte kommuner. Avtalene gjelder i perioden 2018-2022.

Oversikt partnerskoler 2018-2022

Parnerskoler videregående skole

Høgskolen i Innlandet har inngått langtidsavtaler med åtte videregående skoler i Innlandet fylke. Avtalene gjelder i perioden 2018-2022.

Oversikt partnerskoler videregående skole 2018-2022

Skjemaer

Reiseregning for praksislærere 

Lønnsskjema praksislærer/skoleleder - excel og pdf

Behov for tildeling av praksisplass etter særskilt vurdering

Reisetilskudd for studenter i praksis - HSV - LUP

Kontaktinformasjon

Rammeplaner

Studieplaner

Barnehagelærerutdanning

Studieplanen for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet bygger på følgende grunnlagsdokumenter:

Utdanningsinstitusjonene har anledning til å velgeen faglig eller tematisk profil (20 studiepoeng). Høgskolen i Innlandet har valgt en pedagogisk profil med fokus på barns utvikling, lek og læring.

Kandidaten får ved fullført utdanning yrkestittelen barnehagelærer. Utdanningen kvalifiserer for arbeid i barnehagen som styrer, pedagogisk leder og som barnehagelærer. Studiet danner grunnlag for videre kompetanseutvikling og gir mulighet for videre studier på master- og Ph.d.-nivå.

Aktuelle dokumenter

Retningslinjer for praksisstudiet 2021-2022

Forventnings- og prosessnotat - word - pdf

Melding om fare for Ikke bestått praksis - word - pdf

Veiledningslogg - wordpdf

Vurdering av student i praksis, 1. studieår - campus, word - campus, pdf - samlingsbasert, word - samlingsbasert, pdf

Vurdering av student i praksis, 2. studieår - campus, word - campus, pdf - samlingsbasert, word - samlingsbasert, pdf

Vurdering av student i praksis, 3. studieår - campus, word - campus, pdf - samlingsbasert, word - samlingsbasert, pdf

Guidelines for international practice - wordpdf

Møteplan 2021-2022

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Nasjonale retningslinjer i praktiske og estetiske fag

Rutiner for praksisopplæring FLK

Forventningsnotat

Refleksjonsnotat - 1. og 2. studieår - 3. studieår

Egenmelding for fravær i praksis

Informasjon om skikkethetsvurdering og skjema for melding om tvil om skikkethet

Melding om fare for Ikke bestått praksis - word - pdf

Høstrapport praksis 2. og 3. studieår - word - pdf

Vurdering av student i praksis 1. studieår - word - pdf

Vurdering av student i praksis 2. studieår - word - pdf

Vurdering av student i praksis 3. studieår - word - pdf

Faglærerutdanning i musikk

Programplanen bygger på Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag (F06-2013) og gjeldende retningslinjer, men er tilpasset lokale forhold og egen fagprofil.

Faglærerutdanningen i musikk kvalifiserer for arbeid i grunnskole, videregående opplæring og kulturskole, samt for annen formidlingsvirksomhet knyttet til kulturelt arbeid med barn, unge og voksne. Utdanningen er ved Høgskolen i Innlandet profilert med særlig vekt på barne- og ungdomskultur.

Etter fullført faglærerutdanning er kandidatene kvalifisert for arbeid i grunnskole, videregående skole, kulturskole og i frivillig musikkliv. Faglærerutdanning i musikk, med vekt på barne- og ungdomskultur, gir særlig kompetanse for arbeid med musikk for og med barn og ungdom.

Aktuelle dokumenter

Retningslinjer for praksisstudiet - Faglærerutdanning i musikk studieåret 2021-2022

Forventningsnotat - word - pdf

Veiledningsgrunnlag for trepartsamtale - word - pdf

Refleksjonsnotat - word - pdf

Planskjema - word - pdf

Melding om fare for Ikke bestått praksis - word - pdf

Vurdering av student i praksis, 1. studieår - word - pdf

Vurdering av student i praksis, 2. studieår - høst, word - høst, pdf - vår, word - vår, pdf

Vurdering av student i praksis, 3. studieår - høst, word - høst, pdf - vår, word - vår, pdf

Aktivitetsplan partner og praksisskoler 2021-2022 - grunnskolevideregående skole

Grunnskolelærerutdanning

Studieplanene bygger på følgende grunnlagsdokumenter:

I grunnskolelærerutdanningene legger Høgskolen i Innlandet særlig vekt på:

  • at alle fagene er profesjonsrettede og forskningsbaserte lærerutdanningsfag, og er forankret i et forskningsaktivt miljø
  • et nært samspill med praksisfeltet og et tydelig profesjonsperspektiv
  • begynneropplæring
  • et flerkulturelt perspektiv på undervisning og læring
  • grunnleggende ferdigheter, språk og læring
  • etisk bevissthet og kritisk refleksjon 

Kandidaten får ved fullført utdanning graden Grunnskolelærer for trinn 1-7 eller Grunnskolelærer for trinn 5-10. Grunnskolelærerutdanningene kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet for Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet og kan også kvalifisere til andre doktorgradsstudier.  

Aktuelle dokumenter

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Retningslinjer for praksisstudiet for trinn 1-7 2021/22 
Retningslinjer for praksisstudiet for trinn 5-10 2021/22 
Retningslinjer for praksisstudiet for trinn 1-7 samlingsbasert 2021/22 

Forventningsnotat (word)
Forventningsnotat (pdf) 


Planskjema som grunnlag for undervisning og veiledning – word
Planskjema som grunnlag for undervisning og veiledning – pdf 

Høstrapport praksis – word 
Høstrapport praksis – pdf 

Melding om fare for Ikke bestått praksis – word 
Melding om fare for Ikke bestått praksis – pdf 

Hjelpenotat til vurdering av student i praksis for 1., 2. og 3. studieår

Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 1. studieår – word 
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 1. studieår – pdf
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 2. studieår – word
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 2. studieår – pdf 
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 3. studieår – word 
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 3. studieår – pdf 
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 4. studieår – word 
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 4. studieår – pdf 
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 5. studieår – word 
Vurdering av student i praksis for trinn 1-7, 5. studieår – pdf 

Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 1. studieår – word 
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 1. studieår – pdf 
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 2. studieår – word 
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 2. studieår – pdf 
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 3. studieår – word 
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 3. studieår – pdf 
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 4. studieår – word 
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 4. studieår – pdf 
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 5. studieår – word 
Vurdering av student i praksis for trinn 5-10, 5. studieår – pdf

Aktivitetsplan for partner- og praksisskoler 2021-22

Lektorutdanning i språkfag

Studieplanen for lektorutdanning i språkfag bygger på Forskrift om rammeplan for fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 og lektorutdanning for trinn 8-13.

Lektorutdanning i språkfag kvalifiserer for arbeid i skoleverkets trinn 8 til 13. I de nærmeste årene vil det bli et stort behov for lærere i disse skoleslagene.

Lektorutdanning i språkfag kvalifiserer for tilsetting i lektorstilling i skolen og i andrestillinger i og utenfor skoleverket som krever høy kompetanse. Samtidig gir utdanningen innsikt i og erfaring med vitenskapelig tenkemåte og metode og kvalifiserer for doktorgradsstudier. En student som velger å avslutte studiet etter tredje år, vil ha oppnådd en bachelorgrad med fordypning i norsk eller engelsk. Bachelorgraden vil kvalifisere for opptak til mastergradsstudier, men ikke til arbeid som lærer i skolen.

Aktuelle dokumenter

Forskrift om rammeplan for lektorutdanning

Nasjonale retningslinjer Lektorutdanning for trinn 8-13

Retningslinjer for praksisstudiet 2021-2022

Forventningsnotat - word - pdf

Melding om fare for Ikke bestått praksis - word - pdf

Planskjema som grunnlag for undervisning og veiledning - word - pdf

Vurdering av student i praksis, 1. studieår - word - pdf

Vurdering av student i praksis, 2. studieår - word - pdf

Vurdering av student i praksis, 3. studieår - word - pdf

Vurdering av student i praksis, 4. studieår - word - pdf

Aktivitetsplan 2021-2022

Praktisk-pedagogisk utdanning

Studieplanen bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2015.

Ett viktig særpreg ved utdanningen er at studentene har gjennomført fagutdanningen sin før de starter på den praktisk-pedagogiske delen av lærerutdanningen. Utdanningen har høy faglig kvalitet og skaper helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring.

Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning.  PPU kvalifiserer for arbeid i grunnskole 5. - 10. trinn og i videregående opplæring.

Aktuelle dokumenter

Nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning - allmennfag  

Retningslinjer for praksisstudiet 2021-2022

Skjema for praksis på egen arbeidsplass - word - pdf

Forventningsnotat

Veiledningsgrunnlag for undervisning og veiledning

Melding om fare for Ikke bestått praksis - word - pdf

Vurdering av student i praksis, 1. periode - word - pdf

Vurdering av student i praksis, 2. periode - word - pdf

Aktivitetsplan 2021-2022 - grunnskoler - videregående skoler

Sjekkliste for praksisopplæring

Kriterier for praksis på egen arbeidsplass