Syk på eksamen

Dersom du er syk på eksamensdagen eller har annen gyldig grunn til ikke å ta eksamen, kan du få godkjent gyldig fravær. Med gyldig fravær bruker du ikke et forsøk, og du får anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Egenmelding som dokumentasjon på fravær ved eksamen - midlertidig ordning

Høgskolen i Innlandet godtar egenmelding som dokumentasjon for fravær og dokumentasjon fra eksamen som skyldes sykdom, karantene eller andre helsemessige forhold. Ordningen gjelder fra og med 6. desember 2021 og inntil det fattes ny beslutning.

Dokumentasjon skal leveres til høgskolen så raskt som mulig, og senest innen tre virkedager etter eksamen.  Dersom fristen går ut på en helgedag, blir den forlenget til neste virkedag.
Dersom du får problemer med å levere dokumentasjon innen fristen, ta kontakt med
studieadministrasjonen ved ditt fakultet. 

Se også Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. 

Hva er gyldig fravær?

Gyldig fravær må være dokumentert av studenten og kan bli godkjent på grunnlag av følgende:

  • Egen sykdom eller hos noen du har omsorgsansvar for
  • Fødsel
  • Dødsfall i nær familie.
  • Begravelse eller bisettelse i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll.

Private reiser, jobbrelatert fravær og lignende ansees ikke som gyldig fravær ved eksamen.

Hvis du ikke leverer dokumentasjon på fravær blir eksamen registrert som et tellende forsøk.

Gyldig dokumentasjon

Gyldig dokumentasjon er egenerklæring, legeattest, bekreftelse på fødsel/termin eller tilsvarende. Legeattester må ha underskrift og stempel fra legen for å være gyldig. Det må gå klart fram av attesten at du var syk på eksamensdagen. Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen må legeerklæringen være datert på eksamensdagen for å være gyldig.

Frist for å levere dokumentasjon

Dokumentasjon skal leveres til høgskolen så raskt som mulig, og senest innen tre virkedager etter eksamen.  Dersom fristen går ut på en helgedag, blir den forlenget til neste virkedag.
Dersom du får problemer med å levere dokumentasjon innen fristen, ta kontakt med studieadministrasjonen ved ditt fakultet. 

Hvor leveres dokumentasjonen

Lever eller send dokumentasjon til fakultetet som er ansvarlig for emnet eller ditt kontaktpunkt. Legeerklæringer inneholder sensitive opplysninger, og skal ikke sendes på epost. Du kan benytte skjematjenesten Nettskjema for sikker filinnsending.

Dersom du er i karantene, er syk eller har symptomer på covid-19 skal du holde deg hjemme og ikke møte opp på studiestedet for å levere dokumentasjon.

Du vil ikke få svar på at vi har mottatt din dokumentasjon, men vil se at den er registrert i Studentweb. Dette vil du først se når sensurfristen for eksamen er ute.

Dokumentasjonen blir makulert etter at den er blitt registrert i våre systemer og vil ikke bli tilbakelevert.

Ikke møtt/ikke levert besvarelse

Dersom du ikke møter på eksamen, blir du registrert som ikke møtt og har brukt ett eksamensforsøk. Det samme gjelder om du ikke leverer besvarelse (digital eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen eksamenstiden.

Studenter som ikke møter ved eksamen eller ikke leverer besvarelse uten gyldig grunn får ikke gå opp til kontinuasjonseksamen, men må vente til neste ordinære eksamen avvikles.

Publisert 8. juni 2021 21:20 - Sist endret 6. des. 2021 12:56