Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS)

CREDS - Center for research on digitalization and sustainability - er Høgskolens nye forskningssenter for digitalisering og bærekraft. Senteret har som mål å bidra med relevant og ny innsikt i hvordan virksomheter kan omstille seg til den bærekraftige og digitale utviklingen som forventes av samfunnet i dag.

CREDS åpnet 1. oktober 2022
 

En grønn jordklode med grønn bakgrunn og piler mot en spire for å symbolisere bærekraft.

Forskningssenteret skal utføre flerfaglig og anvendt forskning for å løse komplekse utfordringer i forhold til det grønne skiftet og digital transformasjon. Senterets virksomhet skal hjelpe til med de utfordringene som privat og offentlig sektor står ovenfor. Senteret skal hjelpe virksomheter til å bidra med kunnskap på individ-, bransje- og samfunnsnivå.

Forskningssenteret har et tett samarbeid med næringslivet regionalt i Kongsvinger og Innlandet, men har samtidig ambisjon om nasjonale samarbeid. Samarbeidene skal bidra med kunnskap om omstilling som skal fremme verdiskaping gjennom blant annet at ressurser utnyttes bedre og sikre arbeidsplasser. Å integrere miljø og bærekraft i virksomhetenes aktiviteter vil være sentralt for å opprettholde konkurransekraft.

Aktuelt

Bærekraft og digitalisering kan gi synergieffekter, og senteret kan være en bidragsyter i å øke innsikten i hvordan Norges omstilling i det grønne skiftet kan hjelpe til å nå målet om klimanøytralitet innen 2050. Forskningen skal også understøtte en bærekraftig verdiskaping som styrker regionens og Norges konkurransekraft.

Formål

Det overordnede målet med etableringen av Senter for bærekraft og digitalisering er å styrke kunnskaps- og utdanningsnivået i regionen, øke verdiskapningen og antallet grønne arbeidsplasser, og gjennom det bidra til vekst i Innlandet.

Senteret skal:

 • Underbygge ambisjonene om etablering av et universitet i Innlandet med forskningsbasert spisskompetanse innen de internasjonalt attraktive satsningsområder.
 • Underbygge eksisterende doktorgradsprogram ved HINN / Handelshøgskolen.
 • Ta en nasjonal rolle knyttet til forskning, utdanning og innovasjon innen bærekraft, sirkulærøkonomi og digital transformasjon.
  • Utvikling av nytt kunnskapsbasert næringsliv innen digital ledelse og bærekraft (rekruttering av kunnskapsbedrifter og etablering av spinouts fra eksisterende bedrifter).
  • Videreutvikle Innlandets bioindustri og muliggjøre økt industriproduksjon ut av Innlandets bioressurser.
  • Styrke øvrig eksisterende industri i Innlandet og øke muligheten for å ta hjem industriproduksjon fra lavkostnadsland.
  •  Legge grunnlag for grønne investeringer i Innlandet.
 • Styrke offentlig sektor i Innlandet som samfunnsutvikler gjennom økt kompetanse innen bærekraft og sirkulærøkonomi.
 • Effektivisere Innlandet gjennom økt kompetanse om digital transformasjon.
 • Støtte opp under lokale, regionale og nasjonale strategier for bærekraftig omstilling.

Kontakt oss

Bilde av Jørgen Flint
Seniorrådgiver
E-post
jorgen.flint@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 97