Language: NOR | ENG
2021/2022

ARB1002 Arbeidsrett – en grunnopplæring i individuell arbeidsrett

Læringsutbytte

Formålet med emnet er at studenten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem kvalifisert til å bidra til å etterleve arbeidsrettslig lovgivning.

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte:

 Kunnskap:

 • Kunnskap om hva juridisk metode er og hvilke rettskilder som finnes i arbeidsretten.
 • Inngående kunnskap om sentrale problemstillinger i forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver (den individuelle arbeidsretten).
 • Innsikt i det vernehensynet som ligger til grunn for ufravikelig lovgivning på arbeidsrettens område.

 

Ferdigheter:

 • Kan identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene.
 • Evne til å anvende det arbeidsrettslige regelverket i egen arbeidshverdag.

 

Generell kompetanse:

 • Forstår viktige plikter og rettigheter i arbeidslivet.
 • Har en kritisk og reflekterende holdning til arbeidsrettslige spørsmål.

Innhold

I løpet av emnet vil det blant annet bli forelest over følgende tema:

 • juridisk metode og arbeidsrettens kilder
 • vernelovgivning og ufravikelighet
 • arbeidstaker, arbeidsgiver og virksomhetsbegrepet
 • arbeidsgivers styringsrett
 • ansettelsesprosessen og ulike former for ansettelse
 • diskrimineringsregelverket
 • den individuelle arbeidsavtalen
 • lojalitetsplikt i ansettelsesforhold
 • arbeidstid
 • arbeidsmiljø
 • ferielovens regler
 • omstilling og endring i et løpende arbeidsforhold
 • permisjon
 • informasjon og drøfting
 • generelt om opphør av arbeidsforhold
 • permittering
 • arbeidstakers egen oppsigelse
 • oppsigelse pga eget forhold
 • oppsigelse ved driftsinnskrenkning og rasjonalisering
 • avskjed
 • virksomhetsoverdragelse
 • rett til å stå i stilling

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil bli gjennomført heldigitalt, og stoffet vil bli presentert i følgende bolker:

1) Ansettelsesprosessen (september)

2) Løpende arbeidsforhold (oktober) 

3) Opphør (november)

Hver bolk vil bli gjennomført med forelesningsvideoer som blir lagt ut i Canvas. For hver bolk vil det også bli digital undervisningssamling via Zoom, med oppgaveløsning og diskusjon og muligheter for å stille spørsmål. Studentene skal i tillegg levere ett arbeidskrav. Eksamen er en individuell hjemmeeksamen over 6 timer.

Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes arbeidshverdag og har som mål å styrke studentenes handlingskompetanse knyttet til å oversette kunnskap til handling. Det er også et mål å gi studentene større trygghet med hensyn til hvilke juridiske rammer som gjelder i arbeidslivet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

For å kunne gå opp til eksamen må kandidaten ha godkjent ett individuelt arbeidskrav. Dette arbeidskravet skal vise at studentene behersker kunnskap og anvendelse av grunnleggende begreper, perspektiver og vurderinger innen de ulike temaer som studiet omhandler. Arbeidskravet skal også vise at kandidaten har en god faglig forståelse for faget.

Eksamen

Eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen over 6 timer og ved bedømmelse benyttes karakterene bestått eller ikke bestått.