Language: NOR | ENG
2021/2022

Psykisk helsearbeid i ulike kontekster.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

 Gir studenten spesialisert kunnskap og fordypet innsikt i psykisk helsearbeid i ulike kontekster

Kunnskap:

 • Har spesialisert kunnskap om de ulike tjenestenivåene innen psykisk helsearbeid i et helhetlig perspektiv
 • Har spesialisert kunnskap om lovverk, organisering og arbeidsformer
 • Kan analysere faglige problemstillinger innen psykisk helsearbeid i lys av kunnskapsbasert praksis

 

Ferdigheter:

 • Har etisk bevissthet og kan identifisere etiske dilemmaer i forhold til pasient/bruker/pårørende rolle
 • Kan analysere faglige problemstillinger
 • Kan gjøre kritisk vurdering av og oppsummeringer forskningslitteratur

 

Generell kompetanse:

 • Kan kritisk vurdere klinisk psykisk helsearbeid i lys av kunnskapsbasert praksis
 • Kan bidra til kunnskapsutvikling og praksisfornyelse innen psykisk helsearbeid

Innhold

 • Organisering av psykisk helsearbeid, oppgaver og funksjoner
 • Den bio-psyko-sosiale modellen
 • Kulturelle og eksistensielle perspektiver sykdom og helse
 • Betydningen av hverdagsliv og helsefremmende tiltak
 • Psykisk helsearbeid relatert til menneskerettigheter og bruk av tvang
 • Diagnoser og diagnostisering
 • Å møte ulike lidelsesuttrykk: traumer, depresjon, psykoselidelser og demens
 • Organisering og recovery relatert til ROP-lidelser

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet vil den enkeltes kunnskaper og erfaringer løftes frem for å bygge opp om læringsprosessen gjennom gruppearbeid, presentasjoner og refleksjoner i plenum. Læringsmodellen er interaktiv – med en rimelig balanse mellom dialog, forelesninger og gruppearbeid, og bygger på aktiv deltagelse fra deltagerne med en problembasert tilnærming.

 

 • Dialog
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Studentfremlegg

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Akademisk skrivekurs

Eksamen

Studentene arbeider i gruppe på 2-4 personer med utarbeidelse av en oppgave relatert til en aktuell problemstilling for psykisk helsearbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Oppgaven skal være på 4000 ord (+/-).

Muntlig presentasjon av gruppeoppgave. Vurderes til Bestått/Ikke bestått. For at eksamen skal kunne vurderes til bestått må alle gruppemedlemmene delta aktivt ved den muntlige presentasjonen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevene ressurser