Language: NOR | ENG
2020/2021

LEDI1003 Human Resource Management og digital transfomasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale HRM-begreper, samt teorier og perspektiver som er sentrale i HRM-forskningen
 • har grunnleggende kunnskap om sammenhengene mellom HRM, digital transformasjon og innovasjon 
 • har god kunnskap om betydningen av digitalisering for HRM og ledelse
 • har kunnskap om hvordan HRM utgjør en stadig større del av de generelle ledelsesoppgaver, samt hvordan HRM inngår som del av den generelle virksomhetsstyringen i organisasjoner 

Ferdigheter

Studenten

 • kan beskrive og analysere praktiske HRM-problemstillinger og utfordringer på en faglig måte, dvs. i lys av de mest vanlige begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen
 • kan presentere og diskutere faglige problemstillinger skriftlig og muntlig 
 • kan kritisk vurdere styrker og svakheter ved digital transformasjon og innovasjon innen HRM

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og drøfte strategiske sammenhenger mellom HRM og andre områder i organisasjonen
 • har oversikt over aktuelle problemstillinger både innen praksisområdet, samt forskning innen HRM

Innhold

Emnet er delt inn i tre hovedområder:

 • HRM, sentrale begreper og teorier innen HRM
 • HRM, endring og innovasjon
  • endringer i HR-funksjonen og hvordan denne kan bidra til endring, kompetanseledelse, kunnskapsdeling, transformasjon og HRs rolle i innovasjon
 • Ledelse av digital transformasjon
  • teknologiens betydning og endringsledelse
  • linjeledelsens rolle og HRs rolle innen digital transformasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsning. Det legges til rette for heldigital undervisning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av et skriftlig arbeidskrav, individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter.

Eksamen

6 timers individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.