Language: NOR | ENG
2020/2021

LEDI1001 Digital kommunikasjon og sosiale medier

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om offentlige og private organisasjoners bruk av sosiale medier overfor ulike kundegrupper og brukere av digitale tjenester
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet digital kommunikasjon, herunder sosiale medier
 • har kunnskap om digitalisering og sosiale mediers historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har forståelse for og innsikt i juridiske og etiske problemstillinger knyttet til temaet digital kommunikasjon og sosiale medier

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan treffe begrunnede valg om hvordan digital kommunikasjon bør foregå i og mellom organisasjoner og i og mellom ulike brukergrupper
 • kan drøfte juridiske og etiske utfordringer og muligheter ulike organisasjoner og virksomheter møter i dagens digitale mediehverdag
 • kan på et faglig grunnlag vurdere ulike konsekvenser av organisasjoners og virksomheters anvendelse av sosiale medier

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til digital kommunikasjon og bruk av sosiale medier i og mellom organisasjoner, og mellom organisasjoner og brukere
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser når det gjelder IKT, digitalisering og digitale tjenester
 • kan vurdere etiske og juridiske sider ved digital kommunikasjon og bruk av sosiale medier

Innhold

 • Innføring i organisasjonskommunikasjon i et digitalt perspektiv
 • Bruk av sosiale medier i intern og ekstern kommunikasjon
 • Datastøttede samarbeidsformer og samhandlingsteknologi
 • Digital tjenesteinnovasjon og -produksjon
 • Vedlikehold og oppdatering av digital informasjon
 • Strategier for presentasjon av innhold via sosiale medier
 • Anvendelse og utvikling av sosiale medier i kontakt med brukere/kunder
 • Etiske perspektiver på anvendelse og formidling i sosiale medier, nettvett
 • Juridiske aspekter når det gjelder informasjonsvirksomhet og sosiale medier. Herunder personvernhensyn, offentlighetsloven og datatilsynets rolle
 • Informasjonsformidling via ulike sosiale medier

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsning. Det vil bli benyttet casearbeid tilpasset ulike fagområder og bransjetemaer. Det legges til rette for heldigital undervisning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av et skriftlig arbeidskrav, individuelt eller i grupper på inntil 2 studenter.

Eksamen

6 dagers hjemmeeksamen i grupper på inntil 3 personer. Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.