Language: NOR | ENG
2020/2021

LEDI1000 Digitale arbeidsformer i organisasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om digitale samarbeidsformer og hvordan de kan anvendes i praktisk problemløsning innenfor ulike bransjer og virksomheter
 • har kunnskap om hvordan IKT og digitalisering kan anvendes i praktisk strategisk arbeid, som for eksempel ledelse av endringsprosesser 

Ferdigheter
Studenten

 • kan bidra i arbeidsprosesser der digitale samarbeidsformer benyttes
 • har praktisk kunnskap om hvordan IKT bidrar til å forme organisasjonsprosesser innenfor ulike bransjer, som f.eks. ledelse, beslutninger, læring, rekruttering, kommunikasjon og omdømmebygging
 • kan bidra aktivt i prosesser for å digitalisere arbeidsprosesser og -oppgaver

Generell kompetanse
Studenten

 • kjenner til betydningen av hvordan digitalisering av arbeidsprosesser kan utvikle og effektivisere ulike organisasjoner
 • kan vurdere verdien og betydningen av digitale samarbeidsformer/communities of practice i ulike praktiske organisasjonssammenhenger

Innhold

 • IKT-strategi og organisering av IKT-arbeid i organisasjoner
 • Akitekturstrategier for IKT i organisasjoner
 • Digitale arbeidsprosesser, som regnskap, endringsprosesser og ledelsesutøvelse
 • Grunnleggende sider ved systemutvikling, prinsipper og metoder
 • Digitale samarbeidsformer og bruk av digitale verktøy når man arbeider distribuert, f.eks. Virtual Communities of Practices

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsning. Det vil bli benyttet casearbeid tilpasset ulike fagområder. Det legges til rette for heldigital undervisning. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av et skriftlig arbeidskrav, individuelt eller i grupper på inntil to studenter.

Eksamen

6 dagers hjemmeeksamen i grupper på inntil tre personer. Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.