Language: NOR | ENG
2021/2022

2MIG4001 Veiledning i lærerprofesjonene

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert forskningsbasert kunnskap om lærerprofesjonens kvalifisering, læring, utvikling og etiske utfordringer og dilemma knyttet til arbeidet som lærer i barnehage og skole
 • har inngående kunnskap om veiledningstradisjoner, om veiledning som teoretisk og praktisk felt med vekt på dialog, refleksjon, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • har inngående kunnskap om overgangen fra utdanning til yrke
 • har inngående kunnskap om faglige, etiske og pedagogiske prinsipper og perspektiver på veilederrollen
 • har inngående kunnskap individuelle og kollektive lærings- og utviklingsprosesser
 • har kunnskap om styrker og svakheter ved ulike tilnærminger til veiledning
 • har avansert kunnskap om sammenhengen mellom kunnskapssyn, danning og ulike veiledningstradisjoner
 • har inngående kunnskap om aksjonsforskningsstrategier for å utvikle eget veiledningsarbeid
 • har avansert innsikt i etiske perspektiver og utfordringer knyttet til veiledning og bruk av digitale verktøy

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning og profesjonsutøvelse for å analysere og kritisk reflektere over profesjonsveiledning i utdanning og yrke
 • kan planlegge, gjennomføre, kritisk analysere og evaluere veiledningsprosesser med studenter, nyutdannede eller kolleger både individuelt og i gruppe
 • kan vurdere studenter ut fra innsikt i læringsutbyttebeskrivelser i praksisemnene
 • kan utvikle gode system for veiledning på arbeidsplassen (av nyutdannede)
 • kan gjennomføre veiledning i tråd med forskningsetiske normer
 • kan anvende aksjonsforskningsstrategier som relevant tilnærming for å jobbe systematisk med egen og andres utvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gi kvalifisert veiledning til studenter eller nyutdannede gjennom kritisk refleksjon over og analyse av sentrale faglige problemstillinger
 • kan analysere relevant profesjonsforskning, nyere profesjonsteori og forskningsetiske problemstillinger innen veiledningsfeltet i skole og barnehagen
 • kan bidra til utvikling og innovasjon av gode systemer for veiledning av studenter, nyutdannede eller kolleger i skole og barnehage

Innhold

•    Veiledning som fagfelt
Tradisjoner, begreper og praktiske tilnærminger
Kunnskapssyn, danning og læring i veiledning
Grunnleggende veiledningsferdigheter
Refleksjon i veiledning
Kommunikasjon og relasjon
•    Profesjon og veiledning
Profesjonskvalifisering og profesjonsutvikling
Profesjonsetikk og digital kompetanse
•    Organisasjon og lærende kulturer
Kollektiv og individuell profesjonsutvikling og læring
•    Vitenskapsteori og metode
Metoder for egen og andres utvikling
Aksjonsforskningsstrategier

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Emnet består av tre samlinger à to dager og arbeid i mellomperioden mellom samlingene. Emnet krever aktiv deltakelse i ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Samlingene vil bestå av en veksling mellom forelesninger, seminararbeid og veiledningsøvelser individuelt og i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse på studiesamlingene. Deltakelsen skal være på minst 80%
 • Deltakelse i studiegrupper som møtes minst tre ganger i løpet studiet for felles arbeid og refleksjon over veilederrollen
 • En skriftlig individuell plan for veiledning
 • Et skriftlige individuelt arbeidskrav
 • To refleksjonslogger

Eksamen

Muntlig eksamen i gruppe. Prestasjonen vurderes individuelt med bestått/ikke bestått.