Language: NOR | ENG
2021/2022

AGR2301 Planteforedling og diversitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om produksjon av frø og formeringsmateriale
 • har bred kunnskap om planteforedling og betydningen av rett sortsvalg
 • har kjennskap til ny genteknologi og bioteknologi som kan eller kan tenkes å bli aktuell
 • har kunnskap om nye vekster som kan supplere de tradisjonelle vekstene i norsk jordbruk
 • har kunnskap om planteoppal og klimaregulering for økt plantemangfold og forlenget vekstsesong
 • har kunnskap om utviklingstrekk innen urban matproduksjon, hydroponi, akvaponi og andre relevante produksjonsformer

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rette vurderinger i forhold til arts- og sortsvalg i utvalgte produksjoner
 • kan se nye muligheter i norsk planteproduksjon
 • kan planlegge og gjennomføre forsøk med planter
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • har en bred forståelse for muligheter og begrensninger innenfor norsk jordbruk med tanke på tradisjonelle og nye vekster og produksjonsmetoder
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Innhold

 • Såvareproduksjon og frøkvalitet
 • Vekstforedling
 • Genteknologi og bioteknologi
 • Innovasjon
 • Nye vekster og nye dyrkningssystem
 • Planteoppal og klimaregulert produksjon
 • Urban planteproduksjon, akvaponi og hydroponi
 • Andre produksjonsformer

Arbeids- og undervisningsformer

 • Kontakt med næringsliv
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Seminarer
 • Forelesninger
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre muntlige presentasjoner individuelt, eller i gruppe på inntil fire studenter

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave (vektes 60 %)
 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen (vektes 40%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.