Language: NOR | ENG
2021/2022

AGR2201 Plantevern og plantehelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap innen ugras, deres biologi og bekjempelse
 • har bred kunnskap om plantesykdommer og skadedyr innen de viktigste kulturvekstene
 • har oversikt over ulike plantevernmidler og hvordan de anvendes 
 • har kunnskap om nytteorganismer og integrerte prinsipper
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid i Norge og Norden

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere ugras, sykdommer og skadedyr og komme med forslag til å begrense skade
 • kan anvende nettbaserte databaser og mobile verktøy til identifikasjon av skadeorganismer og planlegging av skadebegrensning
 • kan gjennomføre registreringer i forsøksfelt og formidle forsøksresultat
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • har perspektiv med tanke på bruk av innsatsfaktorer i planteproduksjonen
 • har forståelse for samspillet mellom skadegjørere og nytteorganismer
 • kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig, samt reflektere over egen læring

Innhold

 • Ugras og ugrasbiologi
 • Plantesykdommer og skadedyr
 • Plantevernmidler
 • Nyttedyr og integrert bekjempelse
 • Plantevern i økologisk jordbruk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Felt og laboratoriearbeid
 • Oppgaver
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre muntlige presentasjoner individuelt, eller i gruppe på inntil fire studenter

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave (vektes 40 %)
 • Individuell muntlig eksamen (vektes 60%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.