Language: NOR | ENG
2021/2022

AGR1103 Planter og produksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om dyrking av grovfôr, korn og potet og hva som skal til for å oppnå god avling og kvalitet
 • har kunnskap om dyrking av utvalgte frukt og grønt-produksjoner
 • har kunnskap om detaljene i gjødsel- og produksjonsplanlegging

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende digitale verktøy i gjødsel og produksjonsplanlegging
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter i samarbeid med andre

Innhold

 • Dyrking av korn, oljevekster og proteinvekster
 • Dyrking av gras og grovfôr
 • Dyrking av potet
 • Dyrking av utvalgte frukt og grønt-vekster
 • Gjødselplanlegging og kalking
 • Digitale verktøy for planlegging og problemløsing

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Seminarer
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre muntlige presentasjoner av eget arbeid eller gruppearbeid for faglærer eller i gruppe på maks fire studenter

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave (vektes 30 %)
 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen (vektes 70%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.