Language: NOR | ENG
2021/2022

AGR2302 Husdyrhold

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de forskjellige husdyras anatomi og fysiologi
 • har bred kunnskap om sjukdommer og sjukdomsforebygging hos de forskjellige husdyra
 • har bred kunnskap om avl av de vanligste husdyrslagene
 • har kunnskap om driftsopplegg og økonomi for de ulike husdyrproduksjonene
 • kjenner til relevant forskning og utviklingsarbeid innen hold av husdyr

Ferdigheter

Studenten

 • behersker relevante faglige verktøy og uttrykksformer
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger for å vurdere og planlegge fôring av husdyr ved ulik produksjon og i ulike livsfaser, samt begrunne egne valg
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan innhente og formidle fagstoff på en profesjonell måte
 • kan samarbeide om å finne løsning på problemstillinger og arbeidsoppgaver og samarbeide om problemløsing

Innhold

 • Anatomi og fysiologi
 • Sjukdomslære
 • Avlslære
 • Økonomi og driftsopplegg

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Selvstudium
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre muntlige presentasjoner på seminarer i grupper på maksimalt fire studenter
 • Minimum 80% riktig svar på fire multiple-choice tester
 • En skriftlig innlevering og muntlig presentasjon i grupper på maksimalt fire studenter

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • Individuell muntlig eksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.