Language: NOR | ENG
2021/2022

AGR2203 Husdyrernæring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om hovednæringsstoffene og omsetningen av disse
 • har kunnskap om fordøyelsen og fôrmidler til de vanligste husdyrene ved ulike produksjoner og livsfaser
 • har kunnskap om fôring av de vanligste husdyrene ved ulike produksjoner og livsfaser
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fôring av husdyr

Ferdigheter

Studenten

 • behersker relevante faglige verktøy og uttrykksformer
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger for å vurdere og planlegge fôring av husdyr ved ulik produksjon og i ulike livsfaser, samt begrunne egne valg
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, med bakgrunn innenfor fagfeltet
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan samarbeide om å finne løsning på problemstillinger og arbeidsoppgaver

Innhold

 • Næringsstoffenes oppbygging, klassifisering og egenskaper
 • Husdyrenes fordøyelse og omsetning av hovednæringsstoffene
 • Fôrmidler til husdyr
 • Mål for næringsbehov og fôrmiddelvurdering i husdyrernæring
 • Fôring av storfe, småfe, gris og fjørfe

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Selvstudium
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre muntlige presentasjoner på seminarer i grupper på maksimalt fem studenter
 • Minimum 80% riktig svar på fire multiple-choice tester

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave (vektes 20 %)
 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen (vektes 80%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.