Language: NOR | ENG
2021/2022

AGR1101 Naturgrunnlaget

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de naturgitte forutsetningene for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning i Norge
 • har oversikt over geologiske og naturgeografiske emner
 • har kunnskap om dannelse av jordarter og jordsmonn, og jord som del av økosystemet
 • har kunnskap om vegetasjonstyper, økologi og kretsløp
 • har oversikt over nøkkelarter av planter, dyr og insekter i skog og utmark
 • har oversikt over den globale oppvarmingens årsaker og konsekvenser generelt
 • har oversikt om hvordan jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning påvirker natur, klima og biologisk mangfold

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over og vurdere muligheter og begrensninger for jordbruk, skogbruk og utmark på kort og lang sikt
 • kan bidra til planlegging og gjennomføring av næringsvirksomhet innen jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere og presentere faglige problemstillinger innen emnet og presentere egne valg og vurderinger i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bidra til planlegging av aktiviteter innen bærekraftig jord-, skogbruk og utmarksforvaltning

Innhold

 • Geologisk historie, kvartærgeologi og jordsmonndannelse
 • Jord, jordliv og jordstruktur
 • Vegetasjonstyper, økologi og kretsløp
 • Nøkkelarter av planter, dyr og insekter i skog og utmark
 • Jordbruk, skogbruk og utmarksaktiviteter sin påvirkning på natur, klima og biologisk mangfold
 • Global oppvarming, årsaker, generelle konsekvenser og løsninger

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminarer  
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på fire av seks seminarer (66%)

Eksamen

 • 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.