Language: NOR | ENG
2021/2022

LAN1101 Innføring i landbruk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner landbrukets egenart og plass i det norske samfunnet
 • har kunnskap om landbrukets utvikling fram til i dag
 • har kunnskap om ulike driftsformer i landbruket
 • har kunnskap om jord, gjødsling og gjødselplanlegging
 • har kunnskap om plantedyrking og husdyrhold
 • har oversikt over ulike maskiner og redskap som benyttes i jord- og hagebruk
 • har oversikt over statlig forvaltning av jordbruket og overordnede lover og forskrifter
 • har oversikt over kvalitetssikring og systemer for helse, miljø og sikkerhet
 • har oversikt over økonomiske rammebetingelser for jordbruket i Norge

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg og forslag innen norsk landbruk
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til problemstillinger innen norsk landbruk
 • kan anvende faglig kunnskap til å vurdere agronomiske og økonomiske muligheter for plantedyrking og husdyrhold

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til planlegging og gjennomføring av næringsvirksomhet i landbruket
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver basert på emnet, og presentere disse skriftlig i tråd med etiske krav og retningslinjer

Innhold

 • Landbrukets historie, og utvikling fram til i dag
 • Konvensjonelle og økologiske driftsmetoder
 • Jord, gjødsel og gjødselplanlegging
 • Plantedyrking, vekstskifte, plantevern og ugrasregulering
 • Maskiner og redskaper i jord- og hagebruk
 • Husdyrhold
 • Forvaltning, lover og forskrifter
 • Kvalitetssystemer i landbruket
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Økonomiske rammebetingelser for jordbruk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid 
 • Seminarer
 • Selvstudium
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på fire av seks seminarer (66%)
 • Tre muntlige presentasjoner på seminarer i grupper på maksimalt fem studenter

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.