Language: NOR | ENG
2021/2022

AGR2202 Vitenskapelig metode og statistikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om bruk og forutsetninger for de vanligste statistiske metodene, om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål, om forskningsprosessen og vitenskapelig design

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge datainnsamling og analyse for å svare på en hypotese i bacheloroppgaven
 • kan utføre, tolke og presentere resultatene av de vanligste statistiske testene, og bruke enkelte dataverktøy til analysene (Excel, R eller andre statistikkprogrammer)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tenke kritisk, lese og tolke andres resultater, og formidle egne resultater
 • har en oversikt og forståelse for vitenskapens utvikling og hvordan ny kunnskap utvikles

Innhold

• Vitenskapelig forsøksdesign
• Deskriptiv statistikk
• Hypotesetesting
• Enkle statistiske modeller
• Tolkning
• Presentasjon av resultater
• Anvendte eksempler fra fagområdet
• Vitenskapens historiske utvikling
• Positivisme og hermeneutikk
• Vitenskapelige forklaringer
• Skriving av fagtekster

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Øvingsoppgaver digitalt
 • Gruppearbeid
 • Individuelle oppgaver 
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Oppmøte på labøvelser
 • Muntlig fremføring av individuell oppgave

Eksamen

 • Individuell muntlig eksamen (vektes 40%)
 • Individuell mappevurdering (vektes 30%)
 • Mappevurdering i gruppe (vektes 30%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.