Language: NOR | ENG
2021/2022

2MAGSFVIT Den forskende lærer - Vitenskapsteori, metode og etikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemer i utdanningsforskning
 • har inngående innsikt i forskningsmetoder med relevans for utdanningsfeltet
 • har inngående kunnskap om aktuelle forskningsetiske problemstillinger
 • har inngående kunnskap om aktuelle etiske teorier

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for undervisning og elevers læring
 • kan reflektere over utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i eget forskningsarbeid
 • kan analysere og kritisk drøfte etiske problemer, særlig knyttet til det digitale feltet, i lys av etiske teorier

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte vitenskapsteoretiske perspektiver og metodiske spørsmål
 • kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om utdanningsspørsmål
 • kan formidle egen og andres forskning på en faglig forsvarlig måte
 • kjenner og kan anvende gjeldende forskningsetiske normer på fagfeltet

Innhold

 • Sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • Ulike forskningsmetoder
 • Utdanningsforskning
 • Forskningsetiske problemstillinger
 • Prinsipiell etikk
 • Anvendt etikk, særlig knyttet til det digitale feltet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet gis som forelesninger, seminarer og arbeid i mindre grupper, i tillegg til individuelt arbeid. Arbeidsmåtene fremmer studentdeltakelse og utvikler studentenes evne til analyse, samarbeid, drøfting og refleksjon. Emnet krever studentenes aktive deltakelse i seminarvirksomhet, blant annet gjennom presentasjon av forberedt seminarinnlegg og i nettbaserte aktiviteter gjennom semesteret.

Studentene gjøres oppmerksom på at ikke alle emnets temaer kan behandles i forelesninger eller seminarer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80 % deltakelse i undervisning. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær.
 • Ett forberedt seminarinnlegg, enten på nett eller på campus, individuelt eller i gruppe
 • Inntil to skriftlige individuelle innleveringer som spesifisert i undervisningsplanen

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager, med gitt oppgave. Omfang: ca 3000 – 3500 ord.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle