Language: NOR | ENG
2021/2022

SPE2130/1 Spesialpedagogisk praksis

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om hvordan spesialpedagogisk praksis kan bidra til å fremme læring og/ eller utvikling
 • har innsikter om hvordan menneskesyn og kunnskapssyn kan begrunne ulike praksiser
 • har kunnskaper om hvordan ulike utdanningssystemer har ulike ideologiske, økonomiske og politiske rammevilkår
 • har kunnskap om spesialpedagogikkens og spesialpedagogens rolle i en utdanningsinstitusjon

Ferdigheter
Studenten

 • kan kommunisere og samhandle med elever/studenter og kollegaer
 • kan anvende begrepsapparater og teoretiske perspektiv som grunnlag for å analysere den spesialpedagogiske praksishverdagen
 • kan reflektere over og vurdere hva som er et godt læringsmiljø for personer med spesialpedagogiske behov
 • kan reflektere over og vurdere sin egen rolle faglig og etisk
 • kan tilrettelegge for læring og utvikling for mennesker med særlig behov

Generell kompetanse
Studenten

 • kan orientere seg og innhente nødvendig informasjon for å fylle en funksjon i et nytt miljø både organisasjonsmessig, faglig og språklig
 • kan delta i erfaringsutveksling og faglige drøftelser, både på praksissted og i praksisseminarer sammen med medstudenter og veileder
 • har utviklet refleksivitet i forhold til egen og andres praksis, se begrensende faktorer, og oppdage muligheter – både på individ- og institusjonsnivå
 • har utviklet refleksivitet i forhold til egen og andres praksis, se begrensende faktorer, og oppdage muligheter – i lys av menneskerettigheter og bærekraftperspektiver
 • kan identifisere og har erfart profesjonsetiske dilemmaer

Innhold

 • Emnet skal gi innsikt i spesialpedagogikk som praktisk område og sikre at studentene skal få innsikt i egne ferdigheter og muligheter i profesjonsrollen.
 • Emnet består av arbeidspraksis i en pedagogisk institusjon med tilhørende praksisseminarer for diskusjon av aktuelle problemstillinger av faglig og profesjons etisk karakter.
 • Områder som skal belyses gjennom praksis er: normalitet, avvik, livskvalitet, likeverd og rettigheter. Disse områdene blir belyst opp mot individ og institusjonsnivå.
 • Emnet kan danne grunnlag for bacheloroppgaven innen spesialpedagogikk.

Praksis:

 • Emnet består av minimum 550 timer/ 70 dager arbeidspraksis

Det understrekes at praksis gjennomføres fortrinnsvis i tilknytning til et 3-4 måneders utenlandsopphold tilrettelagt i samarbeid med Ruskin Mill Trust, Storbritannia. Denne stiftelsen driver i dag 8 colleger for unge voksne i alderen 16 – 23 år. Den særegne virksomheten studenten kan oppleve i praksis her kan utfordre etablerte læringsteorier, menneskesyn og kunnskapssyn og gi studenten et erfaringsgrunnlag for å sette kjente systemer og organiseringsformer i perspektiv.

Høgskolen og dens samarbeidspartnere tilstreber gode avtaler rundt organisering og gjennomføring av praksisperiodene både praktisk og økonomisk, men studenten må påregne noe kostnader til reise og opphold i forbindelse med praksis.

Et utenlandsopphold av dette omfang utløser egne ordninger fra Lånekassen. Internasjonalt kontor kan bistå med informasjon om eventuelt andre stipendordninger.

For studenter som ikke kan reise utenlands må en tilsvarende praksisplass lokaliseres nasjonalt.

En så omfattende praksisperiode vil kreve god planlegging og kreative løsninger.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Emnet består av minimum 550 timer/ 70 dager arbeidspraksis
 • Forberedende praksisseminarer (ca 40 timer)
 • Praksisseminarer underveis
 • Selvstudium – institusjonen som læringsarena

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Aktiv deltagelse i 4 nettbaserte praksisseminarer i gruppe med veileder. (I «aktiv deltagelse» ligger, foruten deltagelse under selve seminaret, skriftlig forarbeid/ etterarbeid: halve gruppen forbereder og spiller inn tema/problemstillinger til seminaret, andre halvdelen oppsummerer og skriver referat.)
 • 90% obligatorisk fremmøte i praksis

Eksamen

Eksamen består av to deler – hver teller 50%. 

 • Del 1: Individuell praksisrapport
 • Del 2: Individuell muntlig eksamen – basert på praksisrapport og pensum

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle