Language: NOR | ENG
2021/2022

2MRNF171-6 Naturfagdidaktikk og egen profesjonsutvikling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om læringsteorier som er spesielt relevante i naturfag
 • har avanserte kunnskap om nyere forskning innenfor naturfagdidaktikk og har inngående kunnskap om kvalitative tilnærminger
 • har inngående kunnskap om aktuelle forskningsetiske problemstillinger
 • har inngående kunnskap om forskning rundt vurdering og veiledning tilpasset den enkelte elev i naturfag
 • har kunnskap om hvordan naturfagdidaktisk forskning kan brukes for egen profesjonsutvikling
 • har inngående kunnskap om skriving i naturfag
 • har inngående kunnskap om systemforståelse
 • har inngående kunnskap om hvordan naturfag kan inngå i tverrfaglige temaer

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig bruke naturfagdidaktisk forskning til egen profesjonsutvikling
 • kan bruke naturfagdidaktisk forskning for å tilrettelegge for dialoger, kritisk refleksjon og argumentasjon i undervisningen 
 • kan arbeide selvstendig med relevante vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger
 • kan analysere vitenskapelige tekster med tanke på vitenskapsteoretiske perspektiver og metodologi
 • kan reflektere på en selvstendig måte rundt gjeldende forskningsetiske normer
 • kan analysere og forholde seg kritisk til teoretiske rammeverk og metodologi i publiserte forskningsarbeider, og anvende disse ferdighetene i strukturering og formulering av egne faglige resonnementer
 • kan legge til rette for og reflektere over elevenes digitale kompetanse i naturfag
 • kan selvstendig skrive naturfagdidaktiske tekster og legge til rette for skriving i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til å utvikle faget videre, og utvikle nye ideer til tilnærmingsmåter og metoder i undervisningen 1-7
 • kan kommunisere om teoretiske perspektiver og om metodologiske spørsmål
 • kan formidle egen og andres forskning på en faglig forsvarlig måte
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og problemstillinger knyttet til forskningens rolle og funksjon i samfunnet

Innhold

 • Internasjonal forskning i relevante naturfagdidaktiske emner (tilpasset studentens masteroppgaver)
 • Internasjonal forskning knyttet til utforskende arbeidsmåter og Naturfagundervisning i et teknologirikt miljø
 • Språkets rolle i naturfag med vekt på skriving
 • Systemforståelse i naturfag med kropp og kretsløp som utgnagspunkt
 • Naturfag i tverrfaglige temaer
 • Skriving i naturfag

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer 
 • Selvstudium
 • Veiledning på prosjektbeskrivelse

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Prosjektbeskrivelse masteroppgave, rettet inn mot grunnskolens 1.-7.trinn
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
 • 80 % obligatorisk deltakelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen