Language: NOR | ENG
2021/2022

2MRMA171-7 Matematisk tenkning og tallteori

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike former for matematisk argumentasjon, deduksjon, bevis og hvordan ulike representasjoner og modaliteter kan inngå
 • har inngående kunnskap om matematiske teoribygginger, med vekt på tallteori
 • har avansert kunnskap om rollen til teorier i matematisk bevisføring
 • har kunnskap om hvordan matematisk kunnskap utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter fulgt av oppdagelse og bevisføring
 • har inngående kunnskap om hvordan matematisk tenkning inngår i det helhetlige opplæringsløpet i matematikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan produsere matematisk deduktiv argumentasjon og bevisføring
 • kan redegjøre for og evaluere matematisk argumentasjon utført av så vel elever som profesjonelle
 • kan redegjøre for betydningen av matematisk argumentasjon i skolen og knytte dette til relevante forskningsresultater
 • kan selvstendig bruke matematikkdidaktisk forskning til å planlegge og evaluere undervisning i matematikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan initiere og lede undersøkelser og eksperimenter som danner utgangspunkt for oppdagelse fulgt av matematisk bevisføring
 • kan redegjøre for og dra nytte av sammenhengen mellom lærerkunnskap i matematisk tenkning og elevers læring av matematikk
 • kan redegjøre for matematikkens egenart og inspirere elever til å oppdage estetikken i matematiske strukturer og teoribyggverk 

Innhold

 • Matematisk bevis, argumentasjon og deduksjon
 • Matematiske teoribygninger og deres rolle i matematisk bevis
 • Representasjoner, analogier, metaforer og multimodalitet i matematisk tenkning
 • Læring og undervisning av matematisk bevis og argumentasjon: Utforskende og oppdagende arbeidsmåter (inquiry), lærerledet matematikksamtale, transformasjon av lærerkunnskap i matematikk til relevant kunnskap for elever
 • Avansert tallteori med utgangspunkt i delelighet og primtall

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en undervisningsplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i undervisningsplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 5 timer.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen