Language: NOR | ENG
2021/2022

2MRMA171-5 Algebra, prealgebra og begynneropplæring i matematikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om matriser og komplekse tall
 • har inngående kunnskap om forbindelser og analogier mellom emner fra skolematematikken og lineær algebra og komplekse tall
 • har kunnskap om betydningen av definisjoner i dannelsen av matematiske begreper og for matematisk begrunnelse og bevisføring
 • har inngående kunnskap om matematikkdidaktisk forskning som er relevant for undervisning innenfor emnene tall og algebra på trinn 5-10 i grunnskolen

Ferdigheter       

Studenten

 • kan bruke de vanligste metodene i lineær algebra og begrunne hvorfor de virker
 • kan bruke begreper og definisjoner i matematisk begrunnelse
 • kan bruke egenverdier på diskrete lineære dynamiske systemer, blant annet anvendt på populasjonsdynamikk
 • kan regne med ulike representasjonsformer for komplekse tall og kunne regne om mellom disse
 • kan bruke matriser og komplekse tall til å representere avbildninger i planet, i forbindelse med løsning av ligningssystemer og til å finne formler for tallfølger
 • kan anvende digitale verktøy til å utforske forbindelser og analogier mellom emner fra skolematematikken og lineær algebra og komplekse tall
 • kan bruke algebra på en avansert måte for å kommunisere i, og med, matematikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hvordan man kan hjelpe elever til å verdsette begrepers og definisjoners plass i matematikken og dermed gi dem større innsikt i matematikkens egenart
 • kan reflektere over hvordan man kan motivere elever ved å se anvendelser av matematikk i yrkeslivet og innen andre fag
 • har inngående forståelse av algebraens posisjon og rolle i skole- og vitenskapsfaget matematikk

Innhold

 • Matriser, determinanter (Cramers regel, determinanter som areal og volum), euklidske vektorrom, lineær uavhengighet, basis, rang, lineær transformasjon, egenverdi, diagonalisering
 • Komplekse tall, de Moivres og Eulers formler, sirkelligningen
 • Matriseregningens anvendelser innen blant annet biologi
 • Lineærtransformasjoner og deres geometriske egenskaper i planet, tilhørende matriser i planet og rommet
 • Lineære ligningssystemer og deres kobling til matriser
 • Definisjoners betydning for begrepsdannelse og bevis i matematikken
 • Sammenhengen mellom matriser og komplekse tall som avbildninger og deres kobling til skolematematikken
 • Algebraisk argumentasjon og bevis
 • Utvikling av algebraisk tenkning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et nettbasert studiestøttesystem benyttes i undervisningen. Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver individuelt og/eller i grupper
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i semesterplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Fem timers skriftlig individuell digital skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Gjeldende læreplan for grunnskolen
 • Kalkulator uten kommunikasjonsmulighet
 • PC