Language: NOR | ENG
2021/2022

2MRNFMA Realfagenes didaktikk - sammenheng og perspektiv

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om vitenskapsfilosofiske perspektiver på matematikk og naturfag, samt likheter og ulikheter mellom naturfag og matematikk som vitenskapsfag og som skolefag
 • har inngående fagdidaktisk kunnskap om fagovergripende kompetanser, begreper og tverrfaglige temaer i matematikk og naturfag
 • har fagdidaktisk kunnskap om undersøkende naturfag og matematikk, og om den faglige dialogen i de to fagene

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig anvende relevante forskningsmetoder
 • kan planlegge og gjennomføre et avgrenset forskningsarbeid under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere muntlig og skriftlig over matematikkdidaktiske, naturfagdidaktiske og fagovergripende problemstillinger
 • kan kritisk se de to skolefagene matematikk og naturfag i sammenheng

Innhold

 • Vitenskapsfilosofiske perspektiver på matematikk og naturvitenskapene og på matematikkdidaktikk og naturfagdidaktikk
 • Fagovergripende kompetanser (kritisk tenkning, kreativitet, argumentasjon)
 • Begreper i møtet mellom matematikk og naturfag (sortering og kategorisering, symmetri, skalaer, proporsjoner, likevekt)
 • Fagene naturfag og matematikks rolle i tverrfaglige temaer som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og livsmestring og folkehelse (regning som grunnleggende ferdighet i naturfag og matematikk)
 • Undersøkende naturfag og matematikk
 • Den faglige dialogen i matematikk og naturfag
 • Forskningsmetoder i utdanningsforskning med vekt på dokumentanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av

 • Forelesninger
 • Seminarer 
 • Selvstudium
 • Bruk av nettbasert læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst 80 % deltakelse på samlinger. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
 • Inntil fire oppgaver. Disse kan være individuelt, i grupper, muntlig eller skriftlig og spesifiseres nærmere i undervisningsplanen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Presentasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.