Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD1006/1 Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Studenten

 • har kunnskap om sentrale begreper og modeller for forståelse av samfunn og menneske.
 • har kunnskap om forklaring av menneskelig atferd
 • har kunnskap om sentrale tema fra generell vitenskapsfilosofi.
 • har kunnskap om interne normer for vitenskapelig arbeid.
 • har kunnskap om etiske utfordringer ved forskning på mennesker.
 • har kunnskap om etiske problemer knyttet til profesjonsutøvelse.

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over grunnleggende teoretiske og begrepslige forutsetninger for ulike tilnærminger til forskning på mennesker.
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosessen og de som forskes på.
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse.
 • kan skrive akademiske tekster.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan redegjøre for sentrale teoretiske og konseptuelle forutsetninger for forskning på menneske og samfunn, og redegjøre for, og reflektere over, vitenskapsteoretiske og etiske tema som berører pedagogikk som samfunnsfag.

Innhold

Examen Facultatum er sammen med Examen Philosophicum allmenndannende innføringsemner i forskningsetikk; vitenskapsteori; vitenskapsfilosofi; språk og argumentasjon; filosofiens historie (med spesiell vekt på moralfilosofi og kunnskapsteori/metafysikk).

Examen facultatum gir en innføring i sentrale teoretiske premisser for forskning på mennesker og samfunn, om modeller for menneskelig atferd, forklaringstyper og –retninger. Emnet ser også på vitenskapsfilosofiske og etiske perspektiver på samfunnsvitenskapelig forskning, og samfunnsvitenskapenes mangesidige forhold til samfunnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom selvstudium av pensum og emnets nettressurser, øvingsoppgaver og innlevering av skriftlig arbeid for veiledning, utvikler studenten både analytiske og kritiske evner samtidig som studenten både får generell kunnskap om emnets temaer, og fordypning på enkelte områder. Det legges vekt på kontinuerlig arbeid med nettressursene og øvingsoppgavene for at studenten skal opparbeide seg kunnskaper og evner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Emnet omfatter to obligatoriske arbeidskrav som sammen gir eksamensrett:

 • Ett innlevert og godkjent essay innen en nærmere angitt vitenskapsfilosofisk  problemstilling.
 • Fullføring av læringssti i Canvas med alle obligatoriske oppgavesett.

De skriftlige arbeidskravene utvikler studentens dybdekunnskap om ulike temaer fra emnet og øver studentens analytiske og kritiske evner. Læringsstien øver og prøver studentens breddekunnskap om emnet. Spesifisering av nødvendig antall riktige svar på de ulike oppgavesettene oppgis på Canvas.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over fire arbeidsdager. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.