Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD1001/1 Pedagogikkens grunnbegreper i teori og praksis

Læringsutbytte

Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

  • Studentene skal oppnå en oversikt over sentrale pedagogiske grunnbegrep

Ferdigheter

  • Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram kunnskapskilder av høy kvalitet innen det pedagogiske fagområdet og bruke disse på riktig måte, blant annet ved oppgaveskriving.
  • Studentene skal ha evne til samarbeid og kollektivt ansvar
  • Studentene skal kunne søke informasjon om grunnbegrepene i ulike kilder og kunne vise i skriftlig arbeid hvordan begrepene kan anvendes og hvordan informasjon knyttet til begrepene refereres i akademiske tekster.

Generell kompetanse

  • Studentene skal oppøve evne til å analysere og å diskutere pedagogiske problemer sammen med medstudenter, muntlig og skriftlig, hvor også egne erfaringer trekkes inn, og vise i skriftlig arbeid hvordan pedagogiske grunnbegrep inngår i beskrivelser av pedagogisk praksis.
  • Studentene skal oppøve et handlingsorientert faglig engasjement

Innhold

”Pedagogiske grunnbegreper i teori og praksis” er første emne i Bachelor i Pedagogikk . Emnet har fokus på innføring i pedagogiske grunnbegreper som pedagogikk, kunnskap, læring, dannelse og didaktikk. Dette er begreper som vil bli utdypet i øvrige problemområder, og som også danner grunnlaget for de teoretiske perspektivene og tenkningen studentene møter i løpet av studiet. Et praktisk fokus skal ligge til grunn for det fagstoff som gjennomgås. Problemområdet berører alle pedagogikkens områder.

Emnet fokuserer også på at studentene skal tilegne seg kildekompetanse. Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram kunnskapskilder av høy kvalitet innen det pedagogiske fagområdet og bruke disse på riktig måte, blant annet ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av bibliotek og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studenten nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte. De pedagogiske grunnbegrepene vil danne utgangspunkt for kildearbeidet.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Individuell oppgave med presentasjon og individuell studieplan. Ca 800 ord.
  • Oppgave om Apa-standarden og akademisk skriving – individuell oppgave. 

Dette er et arbeidskrav som skal sikre at studenten har satt seg inn i og behersker gjeldende regler og normer for referanse- og kildebruk i fagoppgaver.

  • Nettseminaret ”Pedagogisk praksis” .

Dette er en diskusjonsoppgave på nettet, hvor studentene skal diskutere pedagogisk praksis med utgangspunkt i pensumlitteraturen. Diskusjonen vil følge en oppgavepresisering. Nettseminaret er gruppebasert.

Eksamen

Hjemmeeksamen (max 2000 ord)

Vurderingskriterier skal leveres ut sammen med oppgaven.