Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD1002/1 Læring og undervisning

Læringsutbytte

Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 Kunnskaper

  • Studentene skal oppnå oversikt over sentrale begreper og teorier som brukes i forbindelse med undervisning og formidling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger i skolen og i samfunnet ellers.
  • Studentene skal ha kunnskap om barn og unges læring og utvikling – særlig innenfor organisert pedagogisk virksomhet
  • Studentene skal få kjennskap til praktiske tiltak for å legge til rette for flerkulturelle møter på barn og unges oppvekstarenaer, og for de ulike begrunnelsene for tiltakene.
  • Studentene skal få kjennskap til noen hovedtanker i det spesialpedagogiske og sosialpedagogiske fagområdet hvor blant annet kunnskaper om, holdninger til og refleksjonsevne knyttet til barn og unge med særskilte behov inngår.

Ferdigheter

  • Studentene skal oppøve evne til å legge fram kritiske vurderinger av hvilke virkninger ulike former for undervisning, formidling av informasjon og kommunikasjon kan ha for individ, grupper og for samfunn
  • Studentene skal oppøve innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetting og valg av framgangsmåte i undervisningssituasjoner, hvor også ulike medier tas i betraktning, utvikle evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning samt å gjøre rede for dette skriftlig.
  • Studentene skal oppøve evne til å vurdere sosialisering i et pluralistisk samfunn og reflektere over hvilke konsekvenser dette kan ha for pedagogisk arbeid.

Generell kompetanse

  • Studentene skal vise evne til å anvende relevant teori i skriftlig arbeid for å vurdere konsekvenser av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på oppdragelse, sosialiseringsprosesser og identitetsutvikling.
  • Studentene skal oppøve innsikt i, forståelse for og vurdering av sammenhengene mellom oppdragelse, sosialiseringsprosesser og identitetsutvikling og i hvordan disse påvirkes og betinges av ulike samfunnsforhold og verdier.

Innhold

Emnets tematikk omfatter kunnskap om barn og unges utvikling og oppvekst. Det legges vekt på å formidle kunnskap om barn og unges danning, sosialisering og identitetsutvikling i et komplekst og flerkulturelt samfunn. Emnet ser på ulike syn på oppdragelse og danning både innenfor samme samfunn og mellom ulike samfunn, og det tas utgangspunkt i både et individperspektiv og et samfunnsperspektiv.

Videre arbeider emnet med kommunikasjonsteori, didaktikkbegrepet, læreplanteori og utviklings- og læringsteori. Prinsippene i det teoretiske grunnlaget vil bli forsøkt vurdert i sammenheng med ulike praktiske problemer, som undervisning i forskjellige skoleslag, personlig kommunikasjon, popularisering av fagstoff, bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i undervisning og veiledning, samt om vårt forhold til moderne medier. Drøfting av ideologiske og faglige konsekvenser av ulike pedagogiske framgangsmåter. Problemområdet har overveiende fokus på pedagogisk psykologi og didaktikk. 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • ”Kursoppgaven” - individuell eller i gruppe.

Studentene skal arbeide med gjennomføringen av et kurs eller undervisningsopplegg for medstudenter hvor de skal anvende didaktisk tenkning. Etter gjennomføringen av kurset skal studentene skrive en rapport på 2500 ord hvor de redegjør og reflekterer over planlegging, gjennomføring og vurdering av kurset.

•          Individuell fagoppgave med utgangspunkt i emnets temaområder.

Omfang ca. 3000 ord.

Eksamen

Eksamen er en hjemmeeksamen hvor studenten skal skissere et undervisningsopplegg med utgangspunkt i et framsatt case. Hjemmeeksamen går over en uke og har et omfang på ca 2500 ord.

Vurderingskriterier skal leveres ut sammen med oppgaven.