Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD1003/1 Utdanning og sosialiseringshistorie

Læringsutbytte

Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

  • Studentene skal oppnå en oversikt over hovedtrekkene i skoleutviklingen og oppnå en forståelse for de forhold som ligger til grunn for utforming av og endring i utdanningssystemet, hvor både politiske, kulturelle, sosiale, økonomiske og pedagogiske forhold inkluderes. 

Ferdigheter:

  • Studentene skal oppøve evne til refleksjon over sammenhenger mellom oppvekstvilkår og vilkår for skole og utdanning.
  • Studentene skal kunne søke litteratur om de tema som tas opp i problemområdet, kunne lese tekster og framstille skriftlig hovedinnhold og kjernepunkt fra tekstene, kunne diskutere temaene med medstudenter og også formidle fagstoffet til andre og inngå i diskusjoner i større grupper. 

Generell kompetanse:

  • Studentene skal oppøve innsikt i forholdet mellom kunnskapsutvikling, skoleutvikling og samfunnsendringer samt i individets stilling i kunnskapssamfunnet
  • Studentene skal oppnå en oversikt over grunnlinjene i barndommens historie og oppnå forståelse for og kritisk vurdering av barn og unges oppvekstvilkår.

Innhold

Emnet er konsentrert om sentrale begreper som oppdragelse, sosialisering, utdanningssystemet som system, institusjon og organisasjon og hovedtrekkene i skoleutviklingen i det 20. århundre. Emnet har overveiende fokus påpedagogisk historie.

Emnet tar for seg barndommen fra middelalderen og fram til vår egen tid. Det fokuseres på endringer i oppdragelsessynet og endringer i tenkningen rundt opplæring og utdanning. Ved å gi et historisk blikk på barn og unge, kan vi vurdere oppvekst opp mot samfunnsgitte betingelser.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Individuell fagoppgave med utgangspunkt i pedagogisk historie.

Omfang ca 2500 ord. 

  • Litteraturseminar – nettbasert med grupperapport.

I litteraturseminarene skal studentene i gruppe gjennomgå og reflektere over en del av pensum. Dette skal legges fram i nettgrupper, som grunnlag for en faglig diskusjon. Arbeidet skal også resultere i en rapport på ca 2500 med vekt på referat av kjernepunkter, samt refleksjon over praktisk anvendelse.

Eksamen

Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen over 6 timer.