Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD1004/1 Samfunn og utdanningspolitikk

Læringsutbytte

Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

  • Innsikt i oppvekst- og opplæringsvilkår, og spesielt i den funksjonen undervisning og utdanning har i utviklingen av samfunn og kultur
  • Studentene skal få kjennskap til utfordringer knyttet til det å lede og å endre pedagogiske organisasjoner i et spenningsfelt mellom politikk, fag og profesjon.
  • Studentene skal tilegne seg en oversikt over sentrale begrep som blir benyttet om samfunnsutvikling, utdanningsreform og kunnskapsproduksjon ellers i samfunnet
  • Studentene skal få kjennskap til grunnleggende prinsipper i endringsarbeid innen ulike sammenhenger, på individ- og organisasjonsnivå, og få oversikt over et utvalg teorier, modeller og praktisk gjennomføring av ulike former for endringsarbeid

Ferdigheter:

  • Studentene skal oppøve evne til å reflektere, muntlig og skriftlig, over sammenhenger mellom samfunnets holdninger til barn og unge med ulike behov og forutsetninger og hvordan disse påvirker deres oppvekstmiljø og utviklingsbetingelser.
  • Studenten skal oppøve evne til å gi grunngitte vurderinger av aktuelle problem i forholdet mellom samfunn og utdanningssystem, i et samfunn under omforming, og kunne reflektere over pedagogikkens rolle i denne sammenheng.

Generell kompetanse:

  • Studentene skal oppøve innsikt i forholdet mellom kunnskapsutvikling, skoleutvikling og samfunnsendringer samt i individets stilling i kunnskapssamfunnet
  • Studentene skal ha forutsetninger for og øvelse i å legge fram grunngitte vurderinger av undervisnings- og utdanningsspørsmål

Innhold

I dette emnet er det forholdet mellom samfunnet og forskjellige samfunnssystemers kunnskapsproduksjon som står sentralt. Det redegjøres for og drøftes begreper som f.eks. ideologi, politikk, demokrati, teknokrati og ekspertstyre, livslang læring, utdanning som investering og som forbruk, produktivitet som mål for pedagogisk utvikling, kvalitet og skoleutvikling drøftes i et kritisk perspektiv. Teknologiens konsekvenser for utdanningsreform ses i sammenheng med de øvrige spørsmål som reises i problemområdet. Problemområdet har overveiende fokus på pedagogisk sosiologi.

Emnet vil ta for seg teorier, modeller og forskning innenfor deltakelse og endringsarbeid på ulike områder innen skole og fritidsaktiviteter. Studentene skal få en grunnleggende forståelse for de etiske utfordringene man møter i utviklings- og endringsarbeid, knyttet til for eksempel menneskers ulike forutsetninger og livsvilkår, menneskesyn, makt og inkludering/ekskludering. Emnet vil rette seg både mot det spesialpedagogiske og det sosialpedagogiske feltet og ha et overveiende fokus på pedagogisk sosiologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Nettseminar med utgangspunkt i pensumlitteraturen i PEDD1004 i gruppe med rapport.

Grupperapporten skal ha et omfang på ca 2000 ord. 

  • Fagoppgave med utgangspunkt i pedagogisk utviklingsarbeid eller forskningsdeltakelse.

Studentene skal skrive en oppgave – individuelt eller i gruppe – hvor det skal tas utgangspunkt i et pågående eller gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid eller forskningsprosjekt. Studentene skal knytte sammen fagkunnskaper emnet og belyse prosessene rundt et utviklings- eller endringsarbeid i lys av samfunnsmessige og utdanningspolitiske betingelser.

Omfang ca. 3000 ord.

Eksamen

Eksamen er en muntlig eksamen over nett ved bruk av Skype eller oppmøte. Den muntlige høringen varer i ca 20 minutter med påfølgende vurdering.

Vurderingskriterier skal leveres ut i forkant av eksamensgjennomføringen.