Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD2001/1 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper, studenten

 • har kjennskap til overordnete prinsipper, forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid.
 • har kunnskap om betydningen av dialog og samarbeid i spesialpedagogisk arbeid, og hva som kjennetegner en god og likeverdig dialog.
 • kan gjøre rede for det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon.
 • kan gjøre rede for den spesialpedagogiske tiltakskjeden i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
 • har kunnskap om ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og praktiske spesialpedagogiske arbeidsmåter.

Ferdigheter, studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne valg.
 • kan reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • kan identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse

Generell kompetanse, studenten

 • kan vise innsikt i og evne til å drøfte relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom det bidra til utvikling av god praksis.

Innhold

Studentene vil i emnet få en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. De vil få en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene.

Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak.

Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Arbeids- og undervisningsformer

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter, er et nett- og samlingsbasert emne, med to samlinger, hver samling er på to dager. Det aller meste av undervisningen vil foregå via nett, i Canvas.

Det er en veksling mellom nettforelesninger, refleksjonsspørsmål, nettressurser og oppgaveskriving mellom samlingene.

Under samlinger blir det lagt opp til forelesninger, diskusjoner og arbeid i grupper/seminar. Egenaktivitet/selvstudium er en forutsetning for gjennomføringen, og det forutsettes av studentene forbereder seg til samlingene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Arbeidskravene vil bestå av tre individuelle refleksjonsoppgaver, en for hver av emnets hovedtema. Refleksjonsoppgavene skrives på grunnlag av gjennomført nettforelesning og arbeid med case i hvert hovedtema. I tillegg vil det være et arbeidskrav som tar utgangspunkt i 2-3 dagers observasjon i barnehage, skole, PP-tjeneste eller statped.

For å gå opp til eksamen kreves det at alle arbeidskrav er gjennomført og godkjent, og det er krav til 50 prosent oppmøte på samlinger.

Hvis fraværet ditt overstiger 50% må du kompensere for dette med et ekstra arbeidskrav. Fravær som til sammen overstiger 75 % fører til at du ikke kan gå opp til eksamen. Vi registrerer oppmøte med signatur eller med opprop. Du som student må selv ta ansvar for å signere oppmøteprotokollen, eventuelt at du blir registrert ved opprop.

Eksamen

Emnet avsluttes med 1 ukes skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle